Ders Notları

Eğitim Yönetimi Ders Notları

Değerler Eğitimi

Yaman (2014) değer ve değerler eğitimi kavramlarını; “Değer, insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu donanımlarıdır. Sahip olunan değerler bireyin gelecekte kişiliğini, bakış açısını, davranışlarını, hatta hayatını belirleyecek etkenler olduğu için, bireyin belli başlı değerlerin farkına varması, yeni değerler benimsemesi; bütün bu değerleri kişiliğinin temel taşları haline getirerek davranışa dönüştürmesi gerekir. Neredeyse…

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri

Balcı, eğitim yönetiminin üniversitelerde bölüm ya da birimlerinin bulunduğunu, öğrencilerine diploma olanağı sunduğunu, bir araştırma olanı olduğunu, bilimsel dergilerinin bulunduğunu, mensuplarının örgütlü bir yapı gösterdiğini, dolayısıyla alanın bir bilim olduğunu ifade etmiştir. Mitchell  de eğitim yönetiminin özgün ve yasal bir zemini olan bir akademik disiplin olduğunu ifade etmektedir. Ancak eğitim yönetiminin nasıl bir bilim olduğu,…

Neoklasik Örgüt Kuramı ve Elton Mayo, Hawthorne Araştırmaları

Bu başlık altında toplanan yaklaşımlar, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Davranışsal Yaklaşımlar, Çevresel Yaklaşımlar gibi farklı başlıklar altında da incelenir. Bu teoride, klasik teorilerde göz ardı edilen insan unsuruna, örgütün iç ve dış çevresiyle ilişkilerine dikkat çekilmiştir. Neoklasik yaklaşımlarda insan, öncelikle sosyal bir varlık olarak ele alınmıştır. Neoklasikler, genelde psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji gibi bilim alanlarından…

Eğitim Yönetiminin Tarihçesi

Gelişmiş bazı ülkelerde eğitim yöneticiliği; yaklaşık elli yılı aşkın bir geçmişi olan bir uzmanlık alanıdır. Bu alanın gelişmesine dönük ilk ve kapsamlı çalışmalar, ABD’de yapılmıştır. Bazı ülkelerde eğitim sistemi içinde eğitim ve okul yönetimi alanında istihdam edilecekler, özel programlar içinde yetiştirilmektedir. Türkiye’de eğitim sisteminde eğitim yöneticisi ve denetçisi yetiştirme çabaları cumhuriyet dönemine kadar dayanmakla birlikte…

Okulun Örgüt Yapısının Oluşturulması

Örgüt yapısının oluşturulması, ardışık bazı süreçleri içerir. Genel olarak okullarda örgüt yapısı önceden tanımlanmıştır. Yani okul müdürlerinin okul yapısında radikal bir değişiklik yapabilmesi pek mümkün olmaz. Aşağıda örgüt yapısının oluşturulmasıyla ilgili bazı hususlar kısaca açıklanmıştır. Örgütleme ve kadrolama, yönetim biliminin öncüleri tarafından söz edilen süreçler arasında yer alır. Örgütleme, okullar açısından okul amaçlarını gerçekleştirebilmek için…

Eğitimin Yerinden Yönetimi

Holmes, eğitimin yerinden yönetiminde politikaların yapılması, seçilmesi ve uygulanması arasındaki ayrıma dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra, hangi eğitim sorunlarının (eğitimin amaçları, finansmanı, yönetimi, örgüt yapısı, programları, öğretmen yetiştirme vb.) yerinden yönetim kapsamına alınıp alınmayacağına titizlikle karar verilmesi gerektiğinin altını önemle çizmektedir. Hurst, eğitimin yerinden yönetimini, eğitimle ilgili bazı karar verme alanlarında karara katılmada bir…

Yöneticilik ve Liderlik

Çoğu kez birbirine karıştırılan yönetici ve lider kavramları birbirine yakın anlamda görünseler de aslında birbirinden farklıdır. Liderlik belli hedeflere ulaşmak için, bireylerin ya da grup davranışlarını etkileme veya üyelerin davranışlarına yön verme süreci olarak tanımlanır. Yöneticilik ise hedefe ulaşabilmek için elde mevcut olan kaynakların en uyumlu ve en verimli biçimde kullanılması süreci olarak tanımlanabilir. Değişime bağlı olarak yönetici değişen çevre…