Ders Notları

Eğitim Yönetimi Ders Notları

Proje Yönetimi Nedir?

Günümüzde artan rekabet, projelerin tespit edilenden daha kısa sürede ve kaynakların etkin kullanımıyla gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Proje yönetimi de, rekabet ortamında projeyi yürüten firmaların daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Proje yönetimi ile ilgili tanımlara bakıldığında literatürde çeşitli tanımların yer aldığı görülmektedir. Proje yönetimi nedir? Proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla proje faaliyetlerine bilgi, yetenek, araç ve tekniklerin uygulanarak…

Değerler Eğitimi

Yaman (2014) değer ve değerler eğitimi kavramlarını; “Değer, insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu donanımlarıdır. Sahip olunan değerler bireyin gelecekte kişiliğini, bakış açısını, davranışlarını, hatta hayatını belirleyecek etkenler olduğu için, bireyin belli başlı değerlerin farkına varması, yeni değerler benimsemesi; bütün bu değerleri kişiliğinin temel taşları haline getirerek davranışa dönüştürmesi gerekir. Neredeyse…

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri

Balcı, eğitim yönetiminin üniversitelerde bölüm ya da birimlerinin bulunduğunu, öğrencilerine diploma olanağı sunduğunu, bir araştırma olanı olduğunu, bilimsel dergilerinin bulunduğunu, mensuplarının örgütlü bir yapı gösterdiğini, dolayısıyla alanın bir bilim olduğunu ifade etmiştir. Mitchell  de eğitim yönetiminin özgün ve yasal bir zemini olan bir akademik disiplin olduğunu ifade etmektedir. Ancak eğitim yönetiminin nasıl bir bilim olduğu,…

Neoklasik Örgüt Kuramı ve Elton Mayo, Hawthorne Araştırmaları

Bu başlık altında toplanan yaklaşımlar, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Davranışsal Yaklaşımlar, Çevresel Yaklaşımlar gibi farklı başlıklar altında da incelenir. Bu teoride, klasik teorilerde göz ardı edilen insan unsuruna, örgütün iç ve dış çevresiyle ilişkilerine dikkat çekilmiştir. Neoklasik yaklaşımlarda insan, öncelikle sosyal bir varlık olarak ele alınmıştır. Neoklasikler, genelde psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji gibi bilim alanlarından…

Eğitim Yönetiminin Tarihçesi

Gelişmiş bazı ülkelerde eğitim yöneticiliği; yaklaşık elli yılı aşkın bir geçmişi olan bir uzmanlık alanıdır. Bu alanın gelişmesine dönük ilk ve kapsamlı çalışmalar, ABD’de yapılmıştır. Bazı ülkelerde eğitim sistemi içinde eğitim ve okul yönetimi alanında istihdam edilecekler, özel programlar içinde yetiştirilmektedir. Türkiye’de eğitim sisteminde eğitim yöneticisi ve denetçisi yetiştirme çabaları cumhuriyet dönemine kadar dayanmakla birlikte…

Stratejik Yönetim

“Strateji, bir kişi ve kuruluşun bir vizyona sahip olması ve buna ulaşmak için bütün kaynak ve enerjisini yoğunlaşmış bir irade ile harekete geçirmesidir. Stratejik vizyon ve stratejik karar kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışım bağımlı olacağı, temel başlangıç noktasıdır. Strateji, bir askerlik ve savaş kaynak”‘ bir deyim olarak; “sonuç alıcı askeri harekatların planlanması…

Eğitimin Yerinden Yönetimi

Holmes, eğitimin yerinden yönetiminde politikaların yapılması, seçilmesi ve uygulanması arasındaki ayrıma dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra, hangi eğitim sorunlarının (eğitimin amaçları, finansmanı, yönetimi, örgüt yapısı, programları, öğretmen yetiştirme vb.) yerinden yönetim kapsamına alınıp alınmayacağına titizlikle karar verilmesi gerektiğinin altını önemle çizmektedir. Hurst, eğitimin yerinden yönetimini, eğitimle ilgili bazı karar verme alanlarında karara katılmada bir…