Örgütsel Adalet Kavramı

Bu konudaki yazın alanında en temel olarak Adams’ın “Eşitlik Teorisi” kaynaklı organizasyonel adalet kavramı üstüne iş görenlerin organizasyona bağlılığını ve değer yargılarında örgütteki adaleti araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Adams, teorisini örgüt elemanlarının işteki yetenek ve özellikleriyle organizasyona kattıklarını düşündükleri faydaya karşılık gelmek üzere ellerine geçen kazanımları başka organizasyondaki örgüt elemanlarının kazanımları ile kıyaslamaları düşüncesine dayamaktadır. İşgören […]

Örgüt Kültürü Kavramı

Örgütleri, bireyler arasında paylaşılan değer sistemi olan kültür açısından inceleme fikri oldukça yeni bir kavramdır. Örgütsel kültür, üyelerine farklı bir kimlik veren, örgüte bağlanmasına yardımcı olan ve paylaşılan temel değerleri ifade etmektedir. Örgüte bu sembolik yaklaşım, örgütsel kültür kavramıyla örgütü bir makine veya canlı organizma olarak görmenin ötesinde yeni bir boyut kazandırmıştır. Latince fiil ‘’colere’’ […]

Zaman Türleri

Psikolojik Zaman Psikolojik zaman yönetiminde de asıl olan zamanın yönetilmesi değil insanların kendilerini yönetmesidir. Yani bu tür zaman yönetiminde de önemli olan ne kadar zamanın olduğu değil, sahip olunan zaman içinde nelerin yapılabileceğidir. Zira insanın hayatında bilinçli ya da bilinçsiz olarak kontrolün çok zayıf, hatta yok olduğu alanlarda, bazı amaçların başarılması, hayatı anlamlı hale getirebilmektedir. […]

İşbirlikli Öğrenme

Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katıldıkları öğrenme yöntemlerinden yaygın olarak bilinen bir yöntem, işbirlikli öğrenme yöntemidir. İşbirlikli öğrenme yöntemi ana sınıfından yüksek öğrenime kadar, çeşitli derslerde öğrencilerin olumlu sosyal etkileşim ve başarılarını artıran bir pedagojik yaklaşım olarak tanınmaktadır. İşbirlikli öğrenme yöntemi, akademik öğrenme ve sosyal etkileşim üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı eğitim dünyasında çok büyük bir […]

Genel Hatlarıyla Öğretim Yöntemleri

Düz Anlatım Yöntemi: Öğretmen merkezli bir öğretme yöntemi olup, daha çok öğretmenin bilgiyi öğrenenlere aktarması sürecini içermektedir. Düz anlatım yönteminde “günlük konuşma, panel, diyalog, forum, komite görüşmesi, sunu, sempozyum, konferans, söylev, demeç, mektup- telgraf oyunu, nesi var, doğru mu, yanlış mı” tekniklerinden yararlanılabilir. Soru Cevap Yöntemi: Sözel etkileşim yöntemidir. Bu yöntem, öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını […]

1 2 3 37