Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

EKYS Sınavı

Bu bölümde EKYS Sınavıyla ilgili dosya, döküman ve gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Okul Güvenliği

‘Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu’ (TDK, 2018) olan okula adım atan bireyin, eğitim öğretimini verimli bir ortamda devam ettirebilmesi için kendini güvende hissetmesi mühimdir. Bu bağlamda okul güvenliği kavramı öne çıkmaktadır. Dönmez ve Güven (2003), güvenli okulu, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri, öğretmenlerin ve…

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim yönetimi literatüründe personel yönetiminin insan kaynakları olarak da kullanıldığı görülmektedir. Ancak iki kavram arasında farklılık bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında zati işleri daha sonra personel işleri olarak kullanılan kavram günümüzde insan kaynağı olarak kullanılmaktadır (Açıkalın, 1999). Personel yönetimi; personel seçimi, ücretlendirme, personelin yetiştirilmesi, yasal haklar ve sorumluluklar gibi süreçleri içerirken insan kaynağı; örgütteki insan kaynağını…

Türk Eğitim Tarihi ve Öğretmen Yetiştirme

Osmanlı Döneminde Öğretmen Yetiştirme Osmanlı döneminde Batılılaşma öncesindeki eğitim kurumları sıbyan mektepleri ve medreselerdir. Anaokullarını da kapsamında bulundurarak ilkokul düzeyinde eğitim veren ve öğrenim süresi dört yıl olan sıbyan mekteplerinde öğretmenlik yapanlar “muallim” olarak adlandırılmaktadır (Baltacı, 1980: 14). Muallimler genellikle medrese eğitimi almış kişilerdir (Antel, 1940: 1; Öztürk, 2007: 1). Fatih Sultan Mehmet döneminde, medrese…

Öğretmenlik Meslek Etiği

Türkiye’de diğer bazı mesleklerle karşılaştırıldığında ve uygulamalara bakıldığında, kimilerince öğretmenliğin gerçekten bir meslek olarak görülüp görülmediği tartışılmıştır. Bir işin meslek olarak tanımlanabilmesi için “mesleğe girişte bir denetim/seçme sisteminin olması, mesleğe özgü bir meslek ahlakının olması, meslekle ilgili meslek örgütlerinin olması, mesleğin toplum tarafından kabul görmesi” gibi koşullar vardır. Bu açıdan bakıldığında geçmişte öğretmenlik mesleğinin Türkiye’de…

2020 EKYS Sınavı Konuları / Soru Dağılımı

MEB-2020 EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 15.03.2020 tarihinde saat 10:15’te yapılacak. Başvuru tarihleri ise 22.01.2020/30.01.2020 tarihleri arasında gerçekleşti. 2020 yılı EKYS sınavında çıkacak soruların dağılımı ve konuları şöyledir: GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR (20 Soru – Ağırlık: %35) 1- Genel Yetenek  A) Türkçe:  Sözel akıl yürütme (Sözel Mantık) becerileri, Dil Bilgisi…

Eğitim ve Öğretimde Etik

Çelik, “Eğitimsel Liderlik” adlı eserinde okul yöneticisinin etiksel liderlik rolünü oynamaya çalışırken üç farklı sorumluluğu yerine getirmek zorunda olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmış ve kısaca açıklanmıştır. Kendine karşı sorumluluk Okul yöneticisi, kişisel olarak bir takım etik ilkeler ve kurallar geliştirmek ve bu kurallara uymak zorundadır. Bu liderlik biçiminde ilkeli hareket etmek, büyük önem taşır….

Okul Yöneticiliği Sınavı

Erol Barut’un 2007 yılında yazdığı, tam da bugünü ilgilendiren yüksek lisans tezinden kimi kesitleri, okul yöneticisi sınavlarına girecek yönetici adaylarımızla paylaşmak istiyorum. Oldukça dikkat çekici bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Makalenin ismi: “İlköğretim Okullarına Sınavla Atanan Yöneticilerle, Sınavsız Atanan Yöneticilerin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi” Tam halini buradan okuyabilirsiniz. Makalenin özeti: Sakarya il merkezindeki ilköğretim okullarında…