Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: Eğitim Yönetiminde Epistemik Bunalımın Arkeolojisi

Makaleler • 5 sene önce

Makale adı: Eğitim Yönetiminde Epistemik Bunalımın Arkeolojisi
Yazarı: Doç. Dr. Murat Özdemir
Yayın yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2017, Cilt 23, Sayı 2, ss: 281-304

GİRİŞ
“Bu çalışmanın amacı eğitim yönetiminin yaşadığı epistemik bunalımın nedenlerini ve sonuçlarını, alanın ABD’deki gelişim süreci temelinde tartışmaya açmaktır. Bu amaçla eğitim yönetimi alanı tarihsel olarak üç döneme ayrılarak incelenmiştir. Birinci dönemde eğitim yönetiminin ABD’de ortaya çıkışı ve bu süreçte alanın bilgi temeline harç atan bilim insanlarının katkıları değerlendirilmiştir. İkinci dönemde alanda mantıksal pozitivizmi meşru bilgi üretme yöntembilimi kabul eden teori hareketinin ontolojik ve epistemolojik temelleri sorgulanmıştır. Üçüncü dönemde ise teori hareketine muhalif bir duruş olarak 1970’li yıllarda ortaya çıkan post-pozitivist, neo-Marksist ve post-modern düşünürlerin görüşleri irdelenmiştir. Çözümlemeler sonucunda birinci evrede alanın kendi özgün kavramsal ve kuramsal araçlarını geliştirme sorunu yaşadığı görülmüştür. Teori hareketinin alanı kuşattığı ikinci dönemde ise, değer alanının eğitim yönetimi araştırmalarında inceleme dışı tutulduğu; bu nedenle alanın bir meşruiyet krizi içerisine sürüklendiği gözlenmiştir. Teori hareketinin düşünsel temellerinin eleştirisi üzerine yükselen üçüncü dönemde ise, alanın entelektüel bir çatışma sahasına dönüştüğü anlaşılmıştır. Bu çözümlemeye dayalı olarak bir çalışma alanı olarak eğitim yönetiminin gelişme gösterdiği ilk yıllardan itibaren epistemik bir bunalım yaşadığı ve bunalımın etkilerinin günümüze kadar devam ettiği genel sonucuna ulaşılmıştır.”

Anahtar sözcükler: Eğitim yönetimi, epistemoloji, ontoloji, yöntembilim, değer

Makalenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

💬 Yorumlar