Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Belediyenin Organları

Eğitim • 4 sene önce

Belediye yönetiminin üç ana birimi vardır, bunlar: “Belediye Meclisi”, “Belediye Encümeni” ve “Belediye Başkanı”dır (Belediye Kanunu, 2005: 3/b).

Belediye Meclisi: Belediye Kanunu (2005: 17)’na göre “Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.” olarak tanımlanmıştır.

Belediye Meclisi makamının içerisinde bazı alt tanımlamalar mevcuttur. Bunlar: “Başkanlık Divanı”, “Meclis Toplantısı”, “İhtisas Komisyonları”, “Denetim Komisyonu”dur (Belediye Kanunu, 2005: 19, 20, 24, 25).

Belediye Encümeni: Belediye encümenleri, belediye başkanın başkanlığında; belediye meclisinin yıllık olarak kendi aralarından gizli oyla seçmiş olduğu üç üye; mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur (Belediye Kanunu, 2005: 33).

Belediye Başkanı: Belediye idaresinin başı ve belediyenin tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Belediye başkanları ilgili kanunda gösterilen esaslara ve usüllere göre belirlenir  (Belediye Kanunu, 2005: 37).    

2.1.2. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediyelerin kanunlarca belirlenmiş çeşitli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Belediyeler, belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef kamu tüzel kişilikleridir. Beldeyi ve belde halkını ilgilendiren bazı durumlar belediyelerin yetki alanının dışında olabilmektedir. Merkezi idareler ve belediyeler ‘Hizmette Vatandaşa Yakınlık (Subsidiarity)’ ilkesine göre hareket etmektedir (Kaya vd., 2007: 65-66). Belediyelerin; belde halkının haklarını korumak, isteklerine ve şikâyetlerine yanıt vermek, içinde bulunduğu sınırları her alanda bayındır hale getirmek gibi önemli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk alanları, farklı beklenti ve ihtiyaçlara göre çeşitlilikler içerse de belde halkının mutabık olabileceği ana sorumlulukları da içerir. Belediyelerin bazı temel görev ve sorumlulukları, Kaya vd., (2017)’ne göre şöyledir: Yaşam kalitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kentleşme, kent ekonomisinin geliştirilmesi, sosyal sermayenin geliştirilmesi, beşeri kalkınma, sağlıklı kentleşme, güven ortamının sağlanması, tarihi ve kültürel dokunun korunması, kentsel dönüşüm-yenileme ve kurumların etkin yönetimi.

Kaynak: Yönetim Süreçleri Bağlamında Bilgievlerinin İncelenmesi: Küçükçekmece Belediyesi Örneği, Erdi Demir, 2019, Yüksek Lisans Tezi

💬 Yorumlar