Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitim Yönetimi nedir?

Eğitim yönetimi, yönetim biliminin eğitime uygulanmasıdır. Eğitim sistemi tipik bir okul düzeyine inmekten çok bütün okulları kapsayan eğitim sistemini bir bütün olarak analiz ve sentez etmeyi konu edinir. Toplumun eğitim sisteminin; felsefesini, felsefenin dayandığı değerleri, amaç, politika, yapı ve görevlerini inceler; bunlara dayalı olarak eğitim yöneticisinin davranışını aydınlatmaya çalışır. Eğitim yönetiminin ağırlık merkezi okul yönetimidir. Gelişmiş ülkelerde eğitim yönetimi bir uzmanlık alanı ve bağımsız bir meslek olarak algılanmaktadır. Bu çerçevede eğitim ve okul yöneticileri tıpkı bir hukukçu, bir doktor ya da mühendis gibi en az dört ya da beş yıllık bir uzmanlık eğitiminden geçirilmektedir.  (Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü, Ali Balcı)

Eğitim Yönetimi tanımları:

  • Bir ülkenin eğitim sistemini bir bütün olarak analiz ve sentez etmeyi amaçlayan disiplinler arası bir bilim dalıdır (Bursalıoğlu, 1987)
  • Okul, eğitim sisteminin en işlevsel parçasıdır. Eğitim sisteminin eylemsel sınırlarını ve çevresini belirler (Açıkalın, 1998)
  • Bir uzmanlık alanı olan eğitim yönetimi, amaç ve işlev açısından iş ve kamu yönetiminden ayrılır, farklılıklar gösterir. Eğitim yönetimini diğer kurumların yönetiminden farklı kılan eğitimin kendine özgülüğüdür. Eğitim yönetimini özgün yapan, toplumsal bir kurum olan eğitimin özgünlüğüdür (Aydın, 1998).
  • Eğitim yönetimi, toplumun eğitim gereksinmesini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü önceden belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için etkili işletmek, geliştirmek ve yenileştirmek sürecidir (Başaran, 1996)
  • Eğitim yönetimi, eğitim hizmetlerinin üretilmesinde madde ve insan gücünün yönlendirilmesinde önemli bir işleve sahiptir. (Aslanargun, 2007)
  • Sosyal bilimlerin farklı türdeki değişim ve gelişimlerinden etkilenerek çeşitli disiplinlerin arasında kendine çalışma alanı bulan ve yarım yüzyıldan fazladır var olan eğitim yönetiminin kuramsal esasları, 1950’lerde ABD’de kurulmuş olan vakıf ile derneklerin çalışmalarıyla oluşturulmuştur (Balcı vd. , 2005)
  • Eğitim yönetiminin bir parçası olan okul yönetimi, okulu önceden belirlenmiş amaçlara ulaştırmak için eldeki tüm insan ve madde kaynağını bütünleştirmek, etkili biçimde kullanmak, amaçlara dönük politika ve kararları uygulamak şeklinde ifade edilebilir (Taymaz, 2003).
  • Toplumsal gelişimin sağlanması amacıyla eğitim gereksinimini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için etkili bir şekilde işletme, geliştirme ve yenileştirmek eğitim yönetiminin kapsamına girmektedir (Demirtaş ve Güneş, 2002).