Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Yönetim Süreçleri: Eşgüdümleme – Koordinasyon

Ders Notları • 5 sene önce

 1. Karar Alma
 2. Planlama
 3. Örgütleme
 4. İletişim Kurma
 5. Etkileme
 6. Eşgüdümleme – Koordinasyon
 7. Değerlendirme

İnsanlar belirli amaçları gerçekleştirmek için örgütleri kurarlar. Belirli bir amaç için bir araya gelmiş insanların çalışmalarının eş güdüm içerisinde gerçekleştirilmesi örgütü amaçlarına ulaştırabilir. Bu nedenle, yönetimin en önemli boyutlarından birisi örgütü oluşturan birimler arasında eş güdümün sağlanmasıdır. Eş güdümleme, bir işletmenin düzenli ve sürekli çalışabilmesi için, amaçlar, faaliyetler, organlar ve bireyler arasında uyum ve işbirliğinin sağlanmasıdır. Bir işletmede iyi bir koordinasyonun kurulmuş olması her bölümün ve birimin birbirinden haberli olmasına ve değişen koşullara uyum içinde çalışarak faaliyet göstermesine bağlıdır (Etli, 2006; Şahin, 2008). Aydın (2000) ise eş güdümlemeyi, belli bir amacı gerçekleştirme amacıyla eldeki insan ve madde kaynaklarının katkılarını bütünleştirme süreci olarak tanımlanmıştır.

Eş güdümleme örgütteki madde ve insan kaynaklarının birleştirilmesi, bilgi ve becerilerin uzlaştırılması ve bu yollarla örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan eylemleri kapsar. Eş güdümleme, bir girişime katılanların birbirlerinin eyleminden haberli olmasını öngörür (Bursalıoğlu, 2008). Genelde işbirliği ile eş güdümleme kavramları birbiriyle karıştırılır ya da eş anlamlı olarak düşünülür. İşbirliği örgütsel eylemlere katılanların aynı amacı paylaşması, eş güdümleme ise eyleme katılanların birbirlerinin eylemlerinden haberdar olmalarıdır (Barut, 2007).

Eş güdüm, yönetsel etkinliğin ön koşulu ve temel aracıdır. Aynı zamanda bireysel çabaları toplu eyleme dönüştürerek belli amaçlar doğrultusunda yoğunlaşmaya yöneltir. Urwick’e (1943) göre bir yöneticinin yeterliğinin ölçülü, iş görenleri belirlenmiş amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusundaki planlı, kasıtlı ve etkili bir davranışa katkıda bulunmaya güdüleme derecesidir (Aydın, 2000; Barut, 2007). Yönetim süreçlerinin her ögesi eş güdümlemeye katkı sağlar. Ayrıca örgütte eş güdüm yapıldıktan sonra, örgütün işleyiş süreci içerisinde ve oluşan yeni koşullara göre ihtiyaç duyuldukça yeniden eş güdümleme yapılmalıdır (Barut, 2007).

Eş güdümleme süreci açısından bakıldığında duygu yönetimi; yöneticilerin örgütsel amaçları gerçekleştirmek için çalışanların ortak duygularından yararlanmasına dönük çabaları ile ilişkilidir. Eş güdümün sağlanmasında yöneticinin görevi, bir orkestra şefinin durumuna benzetilebilir. Eş güdümleme süreci diğer süreçleri de etkili kılan bir süreçtir. Burada yöneticiler öncelikle çalışanlarda “biz” duygusunu uyandırmaya dönük çabalar, etkinlikler içerisinde olmak durumundadırlar. Çalışanların her birinin farklı duygularının olabileceğini, fakat bu duyguların örgüt amacı doğrultusunda yönlendirildiğinde örgütle olumlu duygusal iklimin oluşacağına ilişkin yöneticilerin farkındalığı duygu yönetimini kolaylaştıracaktır. Duyguların örgüt amacı doğrultusunda ortaya çıkabilmesi için duygulann nasıl ifade edileceği, kabul edilebilir duyguların neler olduğu ile ilgili çalışanların bilgilendirilmeleri önemlidir. Yöneticiler yapılan işe bütün enerjilerini harcamaları konusunda çalışanların duygularını harekete geçirme konusunda bir çaba içerisinde olmak durumundadırlar.

Kaynak: Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışları, Adil Çoruk, Çanakkale, 2012

💬 Yorumlar

 1. Yönetim Süreçleri: Örgütleme - Eğitim Yönetimi
  6 sene önce

  […] Eşgüdümleme – Koordinasyon […]