Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Uygun Sınıf Ortamı Oluşturmak

Sınıf Yönetimi • 4 sene önce

Biz öğretmenler, öğrencilerimizde öncelikle öğrenme isteği yaratmak, ardından öğrenmeyi zevkli kılmak ve öğrenme sürecinde edinilen bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlamak için sürekli yeni öğretme teknikleri arayışı içindeyiz. Öğrencinin, edindiği bilgileri daha önceki bilgilerle birleştirebilmesi, aralarında bağlantı kurabilmesi ve bunları günlük yaşamında uygulayabilmesini sağlamak amacında olduğumuzdan yeni öğretme teknikleri arayışı zorunlu hale gelir. “Yeniden kaliteli eğitimin faydasını görmek için kaliteli olmak adına eğitim yeniden yapılandırılması için nerden başlayacağı konusunda çok az tartışma ve var ama bana göre sınıftan başlamak gerekir. “Bunun sağlanmasının başlangıç noktası sınıf ortamının düzenlenmesidir. Sınıf ortamının uygun hale gelmesi birçok faktöre bağlıdır.

Etkili ve olumlu bir öğrenme ortamının oluşturulması için birçok öğretim unsurunun birlikte ele alınması ve düzenlenmesiyle mümkündür. Bir öğrenmenin istenilen davranış değişikliğini sağlaması öğrencinin veya öğretmenin merkezde olmasına, çocuğun akademik birikimi ve zekâsına, sınıfın fiziksel şartlarına, zaman kullanımına, sınıfta oluşan atmosfere, öğretmen tarafından kullanılan yöntem ve tekniklere ve en uygun değerlendirmeye bağlıdır. Günümüz Eğitim anlayışında “Sınıf Disiplini” yerine artık “Sınıf Yönetimi” deyimi kullanılmaktadır. Olumlu öğrenme ortamı, etkili sınıf yönetimini de beraberinde getirir. Olumlu öğrenme ortamının yaratılmasında; Öğretmen en önemli unsurdur. Çünkü uygulamayı yapan kişidir. Öğretmenin kişiliği, düzeyli düşünme, bilgi zenginliği, günlük hayatla ilgili olması gibi etkenler önem taşır.

Araştırma sonuçları, öğrencilerin sınıf atmosferi algılarının; problem çözme ve yaratıcı etkinliklerin yer aldığı, öğretmenin geleneksel davranmadığı sınıflarda daha olumlu olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Konuşmak yerine iş yapabilirsiniz. Bir gün kendinizi dinleyin. Konuşurken ne kadar çok gereksiz kelime kullandığınızı görünce şaşıracaksınız Sınıfta tekrar tekrar sessiz olmalarını istemek yerine dikkatlerini size çevirmeleri için sessizce biraz bekleyin. Soru sormak yerine bir şeyleri söylediğimizde öğrencilerin sorumluluk, netice ve yorum becerilerini geliştirmeleri konusunda cesaretlerini kırarız. Onlara hataları öğrenmek için fırsat olarak görmenin muhteşem hediyesini vermede başarısız oluruz.

İnsan davranışları oldukça karmaşıktır. Öğretmen dikkatli bir gözlemci olmalı; öğrencinin hangi uyarıcıya hangi koşullarda nasıl tepkide bulunduğunu kaydedebilmelidir. Örneğin öğretmen, ders sırasında ilgisi azalan öğrencilere sorular yöneltebilir, espriler yapabilir, onlarla göz teması kurabilir ve böylece sınıf atmosferini de yumuşatabilir.

Sınıfta olumlu bir atmosfer yaratılmalıdır. Sınıftaki tutumun olumluluğu, sürekli başarısızlıklar yüzünden okul hakkındaki duyguları olumsuz çocuklar açısından başarının ön şartlarından biridir.

Yukarıda söylenenlerin ışığında Olumlu sınıf ortamının en önemli özellikleri şunlardır: (a) Bütünleşme, kaynaşma, hoşlanma duyguları, (b) Öğrenci gelişimi, (c) Doyum, (ç) Derse katılım, (d) Amaca ve işe dönüklük, üretkenlik, (e) Düzenlilik, kurallarda netlik, (f) Yenilik, (g) Đşbirliği ve yardımlaşma, (ğ) Öğretimin bireyselleştirilmesi, bireysel farklılıklara saygı gösterme, (h) Öğretmenin Destekleyici tutumu, (ı) Dersin akıcılığı, (i) Sürtüşmenin azlığı (j) Öğrenci özerkliği.

Olumlu sınıf atmosferinin yaratılmasında önemli olan bu özeliklerin dengelenmesidir. Çünkü fazla bütünleşme akademik amaçlardan uzaklaşmaya, fazla işe dönüklük kaygıya, öğretmenin destekleyiciliği bağımlılığa yol açabilir. Literatürde yer alan araştırma sonuçlarına ve olumlu sınıf atmosferi özelliklerine bakarak; olumlu atmosferin hakim olduğu sınıflarda derslerin huzur içinde, düzenli ve akıcı olarak, öğrenci gereksinimlerine yanıt verecek biçimde işlendiği, öğrencilerin bağımsız çalışmaya ve öğrenmeye özendirildiği ve derslerin sonunda önemli gelişmeler kaydettiği söylenebilir. Böyle sınıflar hem herkesin kendini mutlu hissettiği, hem de çok şey öğrendiği sınıflardır.

Öğretmenin öğrencisinin davranışında eğitimin genel ve özel amaçlarına uygun olarak gerekli değişiklikleri gerçekleştirmeye çalıştığı mekân öğretim ortamı olarak adlandırılır. Öğretmen-öğrenci-eğitsel araç ve gereçler bu ortamın içinde birbirleriyle karşılıklı etkileşim halindedirler. Bu ortamın düzenlenmesi eğitim yöneticilerinin sorumluluğu altındadır. Türk eğitim sisteminde eğitim ortamı değerlendirildiği zaman özellikle devlet okullarının çağdaş eğitim ilkelerinden oldukça uzak bir yapı ile karşılaşılır. Bunun birinci nedeni kalabalık sınıflardır.50öğrenciye yaklaşan sınıflarda sağlıklı bir ilk ve orta eğitimin verilmesi, eğitim biliminin bulgularına göre kesinlikle olanaklı değildir. Böyle bir eğitim ortamı içinde, en nitelikli öğretmeni de görevlendirseniz ve ona her türlü olanağı sunsanız, verim sağlayamazsınız. Đkinci neden, öğretmen işini kolaylaştıracak, öğrencinin daha etkili bir eğitim yaşantısı yaşamasını sağlayacak, eğitim araçlarındaki (görsel ve işitsel) yetersizliktir. Çağımızın en harika buluşlarından biri olan bilgisayar öğretim ortamına girmediği için öğretmenlerimiz tarafından yeterince bilinmemekte, böylece de bilgisayar destekli eğitim verilememektedir. Bu durum öğrencinin öğrenme sürecini yavaşlatmaktadır.

Kaynak:

💬 Yorumlar