Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Sınıf Yönetimi Nedir?

Sınıf Yönetimi • 4 sene önce

Sınıf, öğretmen ve öğrencilerin davranışlarının etkileşim içinde olduğu bir ortamdır. Sınıf yönetiminin amacı; öğrencilerin uygun öğrenme etkinliklerine harcadıkları zamanı artırmak ve öğretmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Sınıf düzeni istenen davranışların kazandırılması, istenmeyen davranışların azalıp ortadan kalkması sınıf yönetiminin konuları arasındadır. Sınıf disiplininin sağlanmasında çağdaş eğitim en önemli temeldir.

Sınıf yönetimi; sınıf kurallarının uyumla idaresi ve gerekli çevrenin oluşturulabilmesi için bu kuralların öğrenme düzeninin bir kolu olarak öğrencilere benimsetilmesiyle insan ve zaman kaynaklarının yararlı bir şekilde yönetimidir.

Kaynak: @ooozlemm

Sınıf yönetim kararları, eğitimde kalite ve sürekliliği sağlayıcı, iyi bir öğretime bağlıdır.

Sınıfın yönetilmesi ve ortamın oluşturulması konusunda öğretmen sınıfta nasıl davranılacağını göstermeli, farkındalığı sağlamalıdır. Sınıf ortamında; özendirici ortam, düşünmeyi sağlayıcı geniş açık sorular sorma’, cevapları sabırla bekleyip kesmemeli, tarafsız olmalı, öğrenci fikir ve düşüncelerini önemsemeli, acele etmeden planlı hareket etmelidir. Öğretmen işlediği konuyu sürekli sorularla desteklemeli, dersleri soru cevaplı, öğrencilere sık cevap hakkı vererek işlemelidir. Öğrencilerdeki potansiyelin öğretmence keşfi, onlarla arkadaşça ilişki kurmasının bir sonucudur. Yapılan araştırmalarda, öğrencilerle ilgilenen iyi diyalog kuran, problemlerine ortak olan, dostça davranan öğretmenler aranan, beğenilen öğretmen tipini oluşturmaktadır. Hoşgörülü olma, öğrencileri anlama, değer verme öğrencilerce tercih edilen öğretmen davranışlarıdır. Bunun için öğretmen etkili bir iletişim sistemi kurmalı, öğrencilere sevgi duymalı ve bunu onlara hissettirmelidir

Sınıfta yeter sayıda öğrenci olması, öğretmene ek zaman kullanma, az kaynakla yetinebilme, öğrencilere daha çok zaman ayırma, gelişmelerin’ yakından izleme, etkili öğretme, etkin öğrenmeyi kolaylaştırma fırsatı verir. Bu sınıflarda öğrencinin dikkati ve isteği artar, istenmeyen davranışlar azalır, sınıf etkinliklerine katılım artar. Ayrıca öğretmenin, moral’, tutumu ve doyumu açısından sınıf kalabalıklığı önemli bulunmuştur.

Aşağıdaki 6 strateji öğretmenin sınıfa daha çok odaklanmasına yardımcı olacak ve öğretime daha çok zaman sağlayacaktır. Disiplin problemleri pek çok öğretmenin planladığı ders programına olumsuz etki yapmaktadır.

Sınıf yönetimi ilk zamanlarda daha çok katı kuralların yer aldığı, otoritenin tamamen öğretmenin elinde olduğu bir yönetim biçimi olarak ele alınmaktaydı. Fakat günümüzde ise sınıf yönetimine; öğrenci ve öğretmenin düşüncelerini paylaştıkları, öğrenmenin merkezinde öğrencinin aktif olarak yer aldığı, öğretmenin görevinin ise öğrencilerine eğitim amaçlarına ulaşabilecekleri en kısa yollan gösteren rehber durumunda olduğu bir işlev yüklenmektedir.

Good ve Brophy, etkili bir sınıf yönetiminin ilkelerini şu şekilde açıklamaktadır;

  1. Öğrenci büyük ölçüde anladığı ve kabul ettiği kurallara uymaya özen gösterir.
  2. öğrenci ilgi ve yeteneğine yönelik anlamlı etkinliklere düzenli olarak yönlendirildiğinde, disiplin sorunları en alt düzeye indirgenebilir.
  3. Yönetim, istenmeyen davranışları olumsuz bir biçimde denetim altına almaktan çok, öğrencinin zamanını üretici etkinliklere yöneltmesini en üst düzeye çıkaracak bir yol
  4. öğretmenin amacı, öğrencinin üzerinde bütünüyle kontrol kurmak değil, öğrencilerin kendi kendini kontrol etme becerilerini geliştirmesini sağlamak olmalıdır.

İyi bir sınıf yönetimi, öğrencileri eğitim-öğretim amaçlarına odaklanmış ve bu amaçtan uzaklaşmadan en iyi ve etkili bir şekilde bir sınıfın planlanmış eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi olarak açıklanabilir. Sınıf yönetimine ilişkin özellikler; sınıf iklimi, etkileşim düzeni, iyi ilişkiler, öğrenci katılımı, örgütleme ve davranış düzeni olarak sıralanabilir. Sınıf yönetimi; sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilerek, içinde öğrenmenin gerçekleştirildiği bir ortamın oluşturulması için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, atmosferinin, kurallarının sağlanması ve sürdürülmesidir. Çalık’a göre çağdaş eğitim ve öğretim ilkelerine göre görev yapan öğretmen sadece dersin sunumunu ve sınavlarını yapıp not veren kişi değildir. Aynı zamanda bir organizatör, bir izleyici, rehber, öğrenmeyi takip eden, öğrencilerin önceden hazırlanmış eğitim hedeflerine ulaşmalarına yardım edip onların bu hedefleri davranışa dönüştürmüş bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Etkili bir sınıf yönetiminin gerçekleştirilmesinde birbiriyle ilişkili birçok unsur vardır. Bu unsurlardan ilk olarak okulu ele aldığımızda şunları söyleyebiliriz.

Kaynaklar:

💬 Yorumlar