Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

İnsan Kaynakları, Performans Değerlendirme Ölçeği

Eğitim • 5 sene önce

Ölçek sahibi: Atilla Yelboğa
Çalışma alanı: Halkla İlişkiler
Kaynak: İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirilmesi için geliştirilen bir ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi).

ÖZET

Bu araştırmada, daha önce psikometrik özellikleri araştırılmamış ve Grafik değerlendirme ölçeği yardımıyla geliştirilmiş olan performans değerlendirme ölçeğinin psikometrik özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma için, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir Kurum’un var olan performans ölçeğinden ve uygulama için 184 çalışanından yararlanılmıştır. Toplam dört boyut içinde otuz sekiz maddeden oluşan performans değerlendirme ölçeğinin ilk uygulaması yapılarak çalışmaya başlanmıştır. İlgili ölçek, kapsam geçerliği araştırılmak için konu uzmanı olarak belirlenen sekiz kişiye uygun formatta hazırlanarak gönderilmiştir. Geri dönen sekiz ölçek değerlendirilmiş, uzman görüşleri sonucunda iki maddenin ölçek dışında bırakılması uygun bulunmuştur. Bir sonraki aşamada ise her bir maddenin aritmetik ortalama, standart sapmaları hesaplanmış ve madde toplam korelasyon sonuçlarına bakılmış, madde-toplam puan korelasyonları manidar bulunmuştur. Performans değerlendirme ölçeğinin güvenirliği için iç tutarlık yöntemi (Cronbach a), test tekrar test yöntemi kullanılmış ve test tekrar test yöntemi için aynı kişilere altı ay içinde tekrar uygulama yapılmıştır, ölçeğin; test tekrar test güvenirlik katsayısı. 87, Cronbach a güvenirlik katsayısı ise.94 bulunmuştur. Yapı geçerliği çalışmaları sırasında ise faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi çalışmaları sonucunda beklenildiği gibi ölçeğin dört faktörlü yapıda olduğu görülmüştür. Faktör analizi yapılırken birden fazla faktöre giren ve madde faktör yükleri arasındaki fark.10 ‘un altında olan dört madde ölçekten çıkarılmıştır. Faktörlerin adlandırılması her faktörle ilişkili düzenlenmiş değişkenlerin özel bir kombinasyonunun anlamına göre uzman görüşleri de alınarak yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda toplam altı madde ölçekten çıkarılmış ve kalan otuz iki madde yeniden düzenlenmiştir. Son olarak da kalan maddeler için tekrar madde-toplam korelasyonlarına bakılmış ve madde toplam puan korelasyonları manidar bulunmuş ve her bir alt boyut için Cronbach a ve test tekrar test yöntemi ile güvenirliklerine bakılmıştır. Bu araştırma bulgularından yola çıkılarak elde edilen nihai performans değerlendirme ölçeği, geçerliği ve güvenirliği yüksek bir ölçme aracı olarak değerlendirilmiştir.

Dipnot: Ölçek dosyasına ulaşılamamıştır. Tez merkezi kısıtlaması mevcuttur.

💬 Yorumlar