Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız
Latest Posts • Page 3

30455 Sayılı Okul Yöneticiliği Mevzuatı

21 Haziran 2018 -PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30455 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,…

Okul Güvenliği

‘Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu’ (TDK, 2018) olan okula adım atan bireyin, eğitim öğretimini verimli bir ortamda devam ettirebilmesi için kendini güvende hissetmesi mühimdir. Bu bağlamda okul güvenliği kavramı öne çıkmaktadır. Dönmez ve Güven (2003), güvenli okulu, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri, öğretmenlerin ve…

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim yönetimi literatüründe personel yönetiminin insan kaynakları olarak da kullanıldığı görülmektedir. Ancak iki kavram arasında farklılık bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında zati işleri daha sonra personel işleri olarak kullanılan kavram günümüzde insan kaynağı olarak kullanılmaktadır (Açıkalın, 1999). Personel yönetimi; personel seçimi, ücretlendirme, personelin yetiştirilmesi, yasal haklar ve sorumluluklar gibi süreçleri içerirken insan kaynağı; örgütteki insan kaynağını…

Türk Eğitim Tarihi ve Öğretmen Yetiştirme

Osmanlı Döneminde Öğretmen Yetiştirme Osmanlı döneminde Batılılaşma öncesindeki eğitim kurumları sıbyan mektepleri ve medreselerdir. Anaokullarını da kapsamında bulundurarak ilkokul düzeyinde eğitim veren ve öğrenim süresi dört yıl olan sıbyan mekteplerinde öğretmenlik yapanlar “muallim” olarak adlandırılmaktadır (Baltacı, 1980: 14). Muallimler genellikle medrese eğitimi almış kişilerdir (Antel, 1940: 1; Öztürk, 2007: 1). Fatih Sultan Mehmet döneminde, medrese…

Öğretmenlik Meslek Etiği

Türkiye’de diğer bazı mesleklerle karşılaştırıldığında ve uygulamalara bakıldığında, kimilerince öğretmenliğin gerçekten bir meslek olarak görülüp görülmediği tartışılmıştır. Bir işin meslek olarak tanımlanabilmesi için “mesleğe girişte bir denetim/seçme sisteminin olması, mesleğe özgü bir meslek ahlakının olması, meslekle ilgili meslek örgütlerinin olması, mesleğin toplum tarafından kabul görmesi” gibi koşullar vardır. Bu açıdan bakıldığında geçmişte öğretmenlik mesleğinin Türkiye’de…

2020 EKYS Sınavı Konuları / Soru Dağılımı

MEB-2020 EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 15.03.2020 tarihinde saat 10:15’te yapılacak. Başvuru tarihleri ise 22.01.2020/30.01.2020 tarihleri arasında gerçekleşti. 2020 yılı EKYS sınavında çıkacak soruların dağılımı ve konuları şöyledir: GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR (20 Soru – Ağırlık: %35) 1- Genel Yetenek  A) Türkçe:  Sözel akıl yürütme (Sözel Mantık) becerileri, Dil Bilgisi…

Yabancılara Türkçe Öğretimi Yöntemleri

Bu yöntemler sırasıyla: a. Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi b. Doğal Yöntem c. İşitsel – Dilsel Yöntem d. İşitsel – Görsel Yöntem e. Bilişsel Yöntem f. İletişimci Yöntem g. Seçmeci Yöntem, şeklindedir. Dil Bilgisi – Çeviri Yöntemi Dil bilgisi – çeviri yöntem, dil öğretim yöntemleri arasında en uzun süre kullanılan yöntemdir. İlk zamanlar Latincenin öğretimi için…

İş Doyumu İle İlgili Araştırmalar

Yozgat (2019) Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkileri araştırdığı çalışmasında Konya ili Kulu ilçesindeki 244 öğretmen ile çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre erkeklerin içsel ve dışsal doyum düzeyleri kadınların içsel ve dışsal doyum düzeylerinden daha yüksek olarak saptanmıştır. Medeni durum, yaş, eğitim durumu, okuldaki iş pozisyonu, kıdem, çalışma süresi değişkenine…