Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyumlarının İncelenmesi

Makaleler • 5 sene önce

Makale adı: Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyumlarının İncelenmesi
Yazarı: Mehmet Çanak
Yayın yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Cilt: 4, Sayı: 7 – Aralık

ÖZET
Bu araştırmada Kayseri’deki kamuya bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde bir araş-tırmadır. Araştırmanın örneklemini Kayseri il merkezinde görev yapan 476 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Şahin (2009) tarafından geliştirilen “İş Doyumu Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 paket programından çözümlenmiştir. Verilerin analiz sürecinde öncelikle katılımcıların demografik özel-liklerini (cinsiyet, medeni durum, kıdem ve yaş) betimleyici frekans ve yüzde dağılımlar çıkarılmış, sonra ölçeğin alt boyut puanları için ss. değerleri saptanmıştır. Öğretmenlerin iş doyumu ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar için t testi, yaş ve kıdem değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşma-dığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri “kısmen doyumlu” olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre iş doyumu ölçeği alt boyutlarında, öğretmenlerin cinsiyet ve medeni durum değişkenine göre anlamlı fark bu-lunurken yaş ve mesleki kıdem değişkenleri açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim Kurumları, Öğretmen, İş Doyumu, Eğitim Yönetimi

Makalenin tam metni için tıklayın.

💬 Yorumlar