Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: Öğretmenlerin İş Değerleri ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Makaleler • 5 sene önce
Makale adı: Öğretmenlerin İş Değerleri ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Yazarı: Hüseyin BAĞRIYANIK
Yayın yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016, Cilt:14, Sayı:1, Sayfa 69-84

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin iş değerleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın evreni, 2013-2014 akademik yılında Osmaniye il merkezinde bulunan ortaokullarda çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu okullardan 24 tanesi oransız küme örneklemesi yöntemiyle tesadüfi olarak seçilmiş ve bu okullarda çalışan 312 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. İlişkisel desende yapılan araştırmanın verileri, Allen ve Meyer (1991) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Lyons (2009) tarafından geliştirilen İş Değerleri Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapıldıktan sonra basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri ile değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgular; öğretmenlerin işle ilgili sahip oldukları değerlerin kendileri açısından göreli önemi arttıkça, hem genel örgütsel bağlılık düzeylerinin arttığını hem de örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık düzeylerinin arttığını göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: İş değerleri, örgütsel bağlılık, öğretmenler, eğitim yönetimi
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.
💬 Yorumlar