Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Liderlik Türleri: Otantik Liderlik

Liderlik • 5 sene önce
Etik liderlik, izleyicilerin davranışlarını yönlendirmek için etik standartlar geliştiren, değerlerle etik standartları bütünleştiren ve bu etik standartları etkili şekilde uygulayan bir liderlik olarak kabul edilmektedir (Connock ve Johns 1995:2). Etik liderliğin bir türü olan otantik liderlik teorisi ise umut, iyimserlik, öznel iyi oluş ve duygusal zeka gibi pozitif duygulara odaklandığı için pozitif örgütsel davranış içerisinde yer alan liderlik teorilerinden biri olarak kabul edilmektedir (Luthans 2002; Luthans vd. 2001; Yammarino vd. 2008). Otantik liderlikte esas olan güvenilir olma ve etiğe uygun davranmaktır (Turhan 2007).Otantik liderin izleyenlerini etkilemede kullandığı temel unsur güvenilirliğidir. Otantik liderler karar ve eylemlerinde etik değerlere bağlı kalarak açık ve şeffaf davrandığı için izleyicileri tarafından güvenilir bir lider olarak kabul edilirler (Kernis 2003). Avolio, Bass ve Jung (1999:4) otantik lideri kendi düşüncelerinin, davranışlarının ve diğerleri tarafından nasıl algılandığının farkında olan; kendisinin ve diğerlerinin değerlerini, ahlaki bakış açılarını, bilgilerini ve güçlü yönlerini bilen; içinde bulunduğu ortamı tanıyan; kendisine güvenen; umudu olan, iyimser ve sorunların üstesinden çabuk gelebilen ahlaki birey olarak tanımlamıştır. Luthans ve Avolio (2003) ise otantik liderliği pozitif liderlik yetenekleri ve gelişmiş örgüt kavramının birleştiği bir süreç olarak ifade etmiştir. Avolio, Bass ve Jung (1999) ile Luthans ve Avolio’nun (2003) yaptığı tanımlardan yola çıkarak otantik lideri; kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, düşündüklerini davranışlarına yansıtan, izleyenlerinin hassas olduğu konuları bilmesine rağmen doğruluktan ve içtenlikten ödün vermeyen, çevresindeki insanlara umut, iyimserlik ve güven vererek motive eden, sorunları önyargılarına göre değil doğru bilgilere dayandırarak çözen birey olarak tanımlamak mümkündür.Otantik liderler güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadırlar. Bu nedenle,yakın ilişkilerinde duygularını ve düşüncelerini paylaşmak için daha yüksek seviyede dürüstlük, açıklık ve isteklilik gösterirler (Gardner vd. 2005:358). Otantik liderlere dışsal baskılar değil, kendi ahlak standartları ve değerleri rehberlik eder. Başkalarını mutlu etmek, menfaat sağlamak veya cezadan kaçmak için istemedikleri davranışları göstermezler (Luthans ve Avolio 2003; May vd. 2003).

Otantik liderler; güven, umut, iyimserlik, esneklik özellikleriyle kendini geleceğe uyumlu hale getirmek için çaba gösterirler. Bu, otantik liderin kendi farkındalığını pozitif olarak etkiler (Ilies, Morgeson ve Nahrgang 2005:376). Otantik liderlik bireysel farkındalık, ilişkisel şeffaflık, içselleştirilmiş ahlaki bakış ve dengeli davranış özellikleri üzerine kurulmuştur. Bireysel farkındalık liderin güçlü ve zayıf yönlerinin, kişisel özelliklerinin, değerlerinin ve duygularının farkında olmasını ve bunlara güvenmesini; ilişkisel şeffaflık liderin gerçek duygu ve düşüncelerini açıkca ifade etmesini; dengeli davranış liderin bir karar vermeden önce inkâr, abartma ve saptırma olmadan ilgili bütün bilgileri tarafsız olarak analiz etmesini; içselleştirilmiş ahlaki bakış ise şeffaf bir karar alma sürecini içermektedir (Luthans ve Avolio 2003; Kernis 2003; May vd. 2003).

Kaynak: Seyahat Acentelerinde Otantik Liderliğin Çalışanların Yalakalık Eğilimlerine Etkisi, Özkan Tüütüncü, Yılmaz Akgündüz, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 167 – 175 2014.

Makalenin tam metni için tıklayınız.

💬 Yorumlar

  1. Liderlik Türleri: Kuantum Liderlik - Eğitim Yönetimi
    6 sene önce

    […] Öğretimsel Liderlik Liderlik Türleri: Vizyoner Liderlik Liderlik Türleri: Etik Liderlik Liderlik Türleri: Otantik Liderlik Liderlik Türleri: Otantik Liderlik […]