Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Yönetim Kuramları

Neoklasik Örgüt Kuramı ve Elton Mayo, Hawthorne Araştırmaları

Bu başlık altında toplanan yaklaşımlar, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Davranışsal Yaklaşımlar, Çevresel Yaklaşımlar gibi farklı başlıklar altında da incelenir. Bu teoride, klasik teorilerde göz ardı edilen insan unsuruna, örgütün iç ve dış çevresiyle ilişkilerine dikkat çekilmiştir. Neoklasik yaklaşımlarda insan, öncelikle sosyal bir varlık olarak ele alınmıştır. Neoklasikler, genelde psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji gibi bilim alanlarından…

Neo-Klasik Yönetim Kuramları

Klasik yönetim kuramı 1930’lu yıllara kadar örgütlerin işleyişinde etkili olmuştur. Bu kuram, 1929 yılında dünya ekonomik krizi sonrası sorgulanmaya başlanmıştır. Buna göre, örgütsel işleyişte klasik teorinin dikkate almadığı bazı konuların bulunduğu ve bunların dikkatlice incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yıllardan sonra klasik kurama tepki olarak, neo-klasik örgüt kuramı doğmuştur. Neo-klasik örgüt kuramı, klasik yönetim kuramının…

Bürokrasi Kavramı

İlkel toplumlar da bugünkü anlamda örgütler yoktu. İnsanlar yazılı yasalar yerine, sözlü emirler ve geleneklerle yönetiliyordu. Yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkiler doğrudan doğruya olduğu için arada aracılar da bulunmuyordu (Tortop, İsbir ve Aykaç, 1999). Toplumsal yaşamda sakinlik hüküm sürüyordu. Dünya nüfusunun artması, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, insan ihtiyaçlarının değişmesiyle var olan örgütler büyürken yanlarına yeni…

H. Fayol’un Yönetim Kuramı ve Liderlik

Fayol, yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu ve hiyerarşik yetki düzeyi arttıkça, bu yeteneğin de öneminin arttığını belirtmiştir (Fayol, 2008: 12). Fayol’un resmi yönetici sıfatının getirdiği yetki dışında, yöneticide bulunması gereken vasıfları; zeka, bilgi, tecrübe, manevi kıymet, amirlik karakteri olarak ifade etmiştir. Ayrıca iyi bir yönetici olabilmenin, şahsi idarecilik meziyetinin yasal yöneticilikle birlikte olması halinde mümkün olacağını vurgulamıştır….

Frederick W.Taylor’un Bilimsel Yönetim Kuramı

  Taylor 1911 yılında, o zamana kadar yapmış olduğu çalışmalarını “İşletmelerin Bilimsel Yönetimi” adlı bir yapıtta özetlemiştir. Taylor, incelemelerinde, sanayide çalışan işçilerin ekonomik olarak çalıştırılmadıklannı gözlemlemiştir. Bu durumun iki zararlı sonucu olmaktaydı; İnsan, iş için gerekli olmayan bir takım hareketleri yapmaktaydı. Böylece, işe harcayacağı enerji ve zamanın büyük bir kısmı boşa gidiyordu. En basit yapabileceği…

Kitap: Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar – Aydın Balyer

Kitap Adı: Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Editör: Doç. Dr. Aydın Balyer Yayınevi: Anı Yayıncılık Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2017 Arka kapaktan: Farklı grupların değişik şekillerde tanımlar yaptıkları bir dönemde eğitimin, geleneksel anlamda tek bir yönetim yaklaşımı ile yönetilmesi günümüzün gerçekleriyle örtüşmemektedir. Eğitim yönetiminin profesyonel bir meslek alanı olarak kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte, bu alanda yeni yönetim yaklaşımlarının tartışılması…

Kitap: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi – Niyazi Can

Kitap adı: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yazar: Prof. Dr. Niyazi Can Yayınevi: Pegem Akademi Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2013 İçindekiler: 1. Bölüm: Örgüt ve Yönetim Kuramları 2. Bölüm: Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı 3. Bölüm: Bir Eğitim Örgütü Olarak Okulun Yapısı ve İşleyişi 4. Bölüm: Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 5. Bölüm: Okulda Yönetim Süreçleri 6. Bölüm: Okul Yönetiminde Rol Oynayan Ögeler 7. Bölüm: Okul Liderliği 8. Bölüm: Etkili Okul…