Yönetim Bilimi

Değerlendirme Süreci

Yönetim süreçlerinin son basamağını oluşturmakta olan “Değerlendirme” süreci, bir işletmede, bir kurumda tüm yönetim süreçlerinin çıktılarıyla ilgilenir ve bir nevi tüm süreçlerin durum analizini yapar. Değerlendirme, “Tüm yönetim sürecinin önemli, ayrılmaz bir ögesidir. Değerlendirme süreci ile örgütün bir bütün olarak ve her parçasının etkililik derecesi saptanabilir” (Aydın, M., 1998, 162). Değerlendirme, süreçlere bağlı olarak: “Verilen…

Koordinasyon (Eşgüdümleme) Süreci

Çalışma örgütlerinde yapılan işler, ortak bir çabayı ve çeşitli etkileşimleri gerektirir. Bu etkileşim ortamında, uygun bir şekilde koordinasyonun sağlanabilmesi için ortak amaçlara sahip olmak ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya istekli olmak gerekir. Ortak amaçları ve bu yönde çalışma isteği olmayan örgütlerde koordinasyon yapılabilmesi oldukça zordur (Şişman, 2013: 191). Koordinasyon, farklı bir adlandırmayla eşgüdümleme, “Örgütteki madde…

Etkileme Süreci

Etkileme kavramı, yönetim süreçleri arasında, yönetimin merkezinde yer alması ve liderlik temelli bir süreç olması itibariyle eğitim yönetiminde önemli bir yere sahiptir (Keskinkılıç, 2007: 107). Etki kavramının önemi, davranış bilimlerinin eğitim yönetimine girmesiyle artmıştır. Etki kavramının odak noktası karar sürecidir ve bu sebeple örgütün anatomisinden çok fizyolojisiyle ilgilenmektedir (Bursalıoğlu, 1972: 87). Etkileme kavramı: “Örgütün amaçlarının…

Örgütleme Süreci

Örgütlenme sürecini, bir süreç olarak ilk defa Henri Fayol ele almıştır. Sonrasında ise Gulick ve Urwick, 1937 yılında yönetim süreçlerini POSDCORB şeklinde formüle etmiştir. Bu formülle birlikte Örgütleme sürecini Planlama sürecinden sonra gelen bir süreç olarak ifade etmişlerdir (Buluç, 1996: 514). Örgüt kavramı, belirli amaçlara ve hedeflere ulaşmak için istençli bir şekilde oluşturulmuş toplumsal birimler…

İletişim Süreci

İletişim süreci, yönetim süreçlerinin üçüncü basamağını oluşturmaktadır. Kendi içerisinde çeşitli dinamikler barındırdığı gibi tüm yönetim süreçleri arasında da bir araç konumdadır. “İletişim, çeşitli anlamlar yüklenmiş ve herkes tarafından kabul görmüş semboller kullanılarak insanları kendilerini diğer insanlara ifade etme biçimidir” (Zıllıoğlu, 2007: 22). İletişim, sadece bir bireyin, başka bir bireye gönderdiği iletinin ulaşması olarak açıklanamaz. Bu…

Planlama Süreci

Plan, bir amacın gerçekleştirilebilmesi için alınan sistemsel kararlar bütünüdür (Saruhan ve Yıldız, 2009: 195). Planlama ise “bir amacın gerçekleştirilmesi için nelerin, nasıl, neden, ne zaman, ne ile ve kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılarak bir hareket tarzının belirlenmesi olarak tanımlanabilir” (Aydın, A., 2007: 72). Eğitim ekseninde planlama kavramı: “Okulun eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçlarını gerçekleştirmek için…

Karar Verme Süreci

Örgütlerin bağlı olduğu yönetim birimleri, çoğunlukla kararların alındığı mercilerdir. Dolayısıyla karar verme işlemi, çalışma hayatının en kritik noktasını oluşturmaktadır. (Yıldırım, 2010: 102) Karar, “Bir sorunun çözümüne ilişkin olası yollardan en uygun olanının seçilmesi olarak tanımlanabilir” (Aydın, M., 1998: 126). Bir kurumdaki işleyişin verimliliği, alınacak kararlarla yakından ilgilidir. Aynı zamanda bu süreç diğer tüm süreçleri de…

Belediyelerin Eğitim Faaliyetleri

Çocukların ve gençlerin boş zamanlarında bilgiye ulaşması, mesleki ve sosyal beceriler kazanması amacıyla eğitilmesi, sokak çocukları ve engellilerin topluma kazandırılabilmesi adına verilen çabalar yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla son zamanlarda belediyeler de bu eksik noktalara temas etmeye ve çeşitli hizmetler üretmeye başlamıştır (Erdem, 2015: 253-254). Üretilen bu hizmetler, Eğitim kurumlarının faaliyetlerine yardımcı olacak nitelikte ve bizzat belediyelerce…