Kategori arşivi: Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Modeli

TKY modelinin dört ana unsuru vardır, bunlar insan, sürekli gelişim, süreç ve müşteri, insan faktörü; çalışanların katılımı, motivasyonu ve tatmini, sürekli gelişim faktörü; PDCA çevrimi uygulanacak sonsuz bir iyileştirme çabası, süreç faktörü; herfaaliyet için birinci basamakta başlayıp sonuncu basamakta biten bir işlemler zinciri olarak görülür ve her defasında tekrar başa dönülerek işlem devam eder, müşteri faktörü ise; beklenen ve tatmin eden kalite kavramları aşılarak memnun eden kalite kavramı üzerinde durmaktadır. Böylelikle müşterinin varlığından bile haberdar ve herhangi bir beklentisinin olmadığı özellikte ürün üretilmekte, müşteri ile işletme arasında bir coşku yaratılmakta ve memnun edilen kaliteye ulaşılmaktadır.

Yönetim kademesinin temel sorumlulukları kuruluşun performansını yükseltmeye imkan veren sistemleri kurmak, geliştirmek ve mevcut sistemleri belirlenen hedefler doğrultusunda çalıştırmaktadır. Çalışanlar sistemin işletilmesi, yani uygulama safhasında yer alırken sisteme katkı yapacak önerilerde bulunabilirler. Fakat yönetim kademesi yükseldikçe sistem geliştirme yetki ve sorumluluğu da artar.

Sistem sorumluluğu esasen yönetimde olduğundan, Juran’ın ve Deming’in atıfta bulunduğu yönetimin sorumluluğu da bu şekilde bir kantitatif ölçüye oturtulmaktadır. Gerçekten de bir kuruluşun başarısında veya başarısızlığında birinci derecede sorumlu tutulan ” Yönetim” olmaktadır.

TKY modelinin hayata geçirilmesinde işletme içerisinden önemli iki unsur üst yönetimin desteği ve iletişimidir. İletişim grup çalışması ve gruplar arsı koordinasyon için çok önemlidir. Bunun yanında temel olarak üzerinde durduğu konular:

 • Kalite odaklı olmak
 • Müşteri odaklı olmak
 • Süreç odaklı olmak
 • Kalite maaliyetlerini hesaplamak
 • Gerçekler ve istatistikleri kullanarak karar vermek
 • Devamlı gelişme (Kaizen)
 • Hedeflerle Yönetim (Hostin Kanri)
 • Günlük Yönetime (Nhkhijo Kanri) ağırlık vermek
 • Katılımcı yönetim ve grup çalışması
 • her girdi ve kaynağın kontrolü
 • İç müşteri kavramı(bir sonraki süreç müşterinizdir kavramı)
 • Önlemeye dönük yaklaşım.

Bu konulara ulaşabilmek için bir dizi faaliyette bulunmak gerekecektir. İşte tüm bu faaliyetler TKY şemsiyesi altında toplanabilir.

Kaynak:  Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Ödüller, Mehmet Kuruşçu, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,2003, İstanbul ss.26-28

Kitap: Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar – Hasan Şimşek

Kitap Adı: Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar
Editör: Prof. Dr. Hasan Şimşek
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık, 2013

ARKA KAPAKTAN:

1970’lerin ortalarından itibaren, ikinci dünya savaşından beri süren ekonomik istikrar ve kalkınma döneminin son bulması ile birlikte krize giren Batı Avrupa ve Amerikan ekonomilerinde daralan piyasa ve artan rekabet koşulları, yeni işletme ve yönetim modellerinin gündeme gelmesini adeta zorluyordu. 1980’lerde, özellikle Amerikan şirketleri, Japon şirketlerinin bunaltan rekabetiyle baş etmenin yollarını ararken, 1980 yılında Amerikan NBC televizyonunda Clair Crawford Mason tarafından hazırlanan “Eğer Japonya Yapıyorsa Biz Neden Yapmayalım?” (If Japan Can, Why Can’t We) adlı dökümanter yayınlandığında, o güne kadar pek az kişi Edwards Demimg ismini duymuştu. Yıllarca Japon şirketlerine kalite konusunda danışmanlık yapmış olan Edward Deming ve onunla birlikte toplam kalite kavramı Amerika tarafından, sadece Amerika değil tüm dünya tarafından keşfedilmişti. Gerisi bugün çok iyi bilinen bir öyküdür ve elinizde tuttuğunuz kitabın içeriğinin, hızla kuramsal ilkeler olmaktan çıkıp kurum ve şirketlerde uygulanan günlük etkinlikler haline gelmesidir.

İçinde barındırdığı bütün teknik yönlere ve (kalite iyileştirme araçlarıyla ilgili bölümde de sunduğumuz gibi) mekanik gibi görünen karar verme ve kontrol araçlarına yer vermesine rağmen, toplam kalite yönetimi işletme ve örgütlere ilişkin varsayımları ve genel felsefesi ile köklü bir değişim modelidir. Yukarıda sözü edilen teknik ve mekanik unsurlar toplam kalite yönetiminin en kolay uygulanabilir taraflarıdır. Bu kitabın değişik bölümlerinde farklı başlıklar altında dile getirdiğimiz gibi, toplam kalite yönetimi, örgütlerin kültürünü, varoluş nedenlerini ve amaçlarını, çalışanlar ve örgüt arasındaki ilişkileri, müşterilerin beklentilerini merkeze alarak yeni bir örgütsel ve işletme anlayışına doğru çıkmış yeni bir yolculuktur. Toplam kalite yönetimi Batı’da uzun zaman hüküm sürmüş olan klasik, yukarıdan aşağı, çalışanları bir makinenin dişlileri gibi gören mekanik örgüt ve işletme anlayışlarına savaş açarak örgüt ve işletmenin ne olduğuna ilişkin algı, beklenti ve anlayışlarımızın kökten değiştirmeye yönelmiştir. Bütün bu özellikleriyle, toplam kalite yönetimi bu yolda çıkmış köklü bir değişim girişimidir.

İÇİNDEKİLER

 1. Örgütler,Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi
 2. Toplam Kalite Nedir?
 3. Toplam Kalite Öncüleri
 4. Müşteri Beklentilerini Anlamak: Yöntemler
 5. Kurum Kültürü ve Kalite
 6. Takım Çalışması ve Kalite
 7. Kalite ve Liderlik
 8. Kalite ve Stratejik Planlama
 9. Kalite ve Maliyet İlişkisi
 10. Kalite İyileştirme Araçları
 11. Kalite Standartları
 12. Sonsöz: Değişimin Yönetilmesi