Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makaleler

Page 2

Makale: Örgüt Kültürünün Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi

Makale adı: Örgüt Kültürünün Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi Yazarı: Mehmet Sabir Çelik Yayın yeri: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi ÖZET: İlişkisel tarama modelindeki bu araştırma, ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin örgütsel kültür algılarının işe yabancılaşma üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015–2016 Eğitim – Öğretim Yılında Siirt merkezde 20 ortaöğretim okulunda (lisede) görev yapan 525 öğretmen oluşturmaktadır. Evrende görev yapan öğretmen sayısının çok fazla…

Makale: İnsan İlişkileri ve Eğitim Yönetimi

Makale adı: İnsan İlişkileri ve Eğitim Yönetimi Yazarı: Emine Bozkurt Yayın yeri: Eğitim Yönetimi, Yıl: 1, Sayı: 2, Bahar Bugünün insanı, eşit koşullar altında ilişkide bulunduğu arkadaşlarının isteklerine kolaylıkla uymamaktadır. İş yerlerinde memurlar üst kademe ­de bulunan yöneticilerin emirlerine de körü körüne uymamaktadır. Bu durum yöneticileri düşündürmektedir. Diğer yandan toplumda insanlar arası ilişkilerde düzensizlik, geçimsizlik olaylarına sık sık rastlanmaktadır. Modern personel…

Makale: İşletmelerde Liderlik ve Kriz Yönetimi İlişkisi

Makale adı: İşletmelerde Liderlik ve Kriz Yönetimi İlişkisi Yazarı: Doç. Dr. Nurettin İbrahinoğlu Yayın yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 10(2):731 -747 ISSN: 1303-0094, İÇERİK Günümüzde krizler işletmeler için kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Hızlı değişim ile birlikte yaşanan ekonomik teknolojik sosyo-kültürel vb. çevreden gelen baskılar ve yoğun rekabet sonucu krizden bağımsız bir işletme düşünmek olanaksız gibidir….

Makale: Eğitim Yönetiminde Epistemik Bunalımın Arkeolojisi

Makale adı: Eğitim Yönetiminde Epistemik Bunalımın Arkeolojisi Yazarı: Doç. Dr. Murat Özdemir Yayın yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2017, Cilt 23, Sayı 2, ss: 281-304 GİRİŞ “Bu çalışmanın amacı eğitim yönetiminin yaşadığı epistemik bunalımın nedenlerini ve sonuçlarını, alanın ABD’deki gelişim süreci temelinde tartışmaya açmaktır. Bu amaçla eğitim yönetimi alanı tarihsel olarak üç döneme ayrılarak incelenmiştir. Birinci dönemde eğitim yönetiminin ABD’de…

Makale: Atasözleri Bağlamında Türk Toplumunun Yöneticisinde Görmek İstediği Yeterlikler

Makale adı: Atasözleri Bağlamında Türk Toplumunun Yöneticisinde Görmek İstediği Yeterlikler Yazarı: Erdal Toprakçı, Özden Ölmez Ceylan Yayın yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2017, Cilt 23, Sayı 2, ss: 331-351 ÖZET Bu çalışmanın amacı atasözleri bağlamında Türk toplumunun yöneticisinde görmek istediği yeterlikleri belirlemektir. Çalışma nitel araştırma olarak tasarlanmış ve doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada Türk Dil Kurumu (1984) tarafından yayımlanan Atasözleri…

Makale: Modern Eğitim Yönetimi Anlayışına Yönelik Eleştiriler ve Postmodern Eğitim Yönetimi

Makale adı: Modern Eğitim Yönetimi Anlayışına Yönelik Eleştiriler ve Postmodern Eğitim Yönetimi Yazarı: Engin ASLANARGUN Yayın yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Bahar 2007, Sayı 50, ss: 195-212 ÖZET: Eğitim yönetimi alanında uzunca bir zaman egemen olan pozitivist paradigma, okulları ideolojik bir yaklaşımla değerlendirmekte, öğrenci, öğretmen, yönetici ve yardımcı personeli, kurallar ve görev tanımları karşısında edilgen bir konuma itmektedir. Pozitivist düşüncenin ürünü…

Makale: Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi

Makale adı: Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi Yazarı: Ali Şahin Yayın yeri: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, Sayı:11 GİRİŞ İnsanın tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bunu karşılamak için insanlar bir araya gelip gruplar oluşturmaktadırlar. Oluşturulan bu gruplar da her geçen gün değişen, çeşitlenen ihtiyaçların ya da amaçların…