Kategori arşivi: Eğitim Yönetimi Kitapları

Kitap: Eğitim Liderliği ve Yönetim Kuramları – Tony Bush

Adı: Eğitimde Liderlik ve Yönetimi Kuramları
Editör: Ruhi Sarpkaya
Yazar: Tony Bush
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 232

Kitap İçeriği:
Birinci Bölüm, eğitim yönetimini tanımlamakta ve yönetsel uygulamanın yönlendirilmesinde amaç veya hedeflerin merkeziliğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda bölüm, eğitim liderliğini tanımlamakta ve onu yönetimden ayırmaktadır.

İkinci Bölüm, kuram ve uygulama arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Bir kuram/uygulama ayrımı öngörüsü, kuramın anlamlılığının değerli kılınması ile önlenebilir. Eğitim yönetimi kuramının doğası ve özellikleri tartışılmakta ve bölüm, öğretim liderliğinde çeşitlilik konularına da değinmektedir. Bölümde altı yönetim modeli tanıtılmakta ve gözden geçirilmiş bir kısımda da 10 liderlik modeli özetlenmektedir.

Üçüncü Bölüm, “biçimsel modellerin”, yapısal, sistem, bürokratik, akılcı ve hiyerarşik yaklaşımları içerdiğini anlatmaktadır. Yönetimsel liderlik kavramı biçimsel modellerle bağdaştırılmıştır.

Dördüncü Bölüm, işbirlikli model üzerinde durmakta ve işbirlikli modeli ilk ve ortaokullara uygulamaktadır.

Beşinci Bölüm, ilgi grupları arasındaki çatışma varsayımlarıyla politik modelleri ve çeşitli gruplar tarafından konuşlandırılan güç kaynaklarına dayalı karar vermeyi sunmaktadır.

Beşinci Bölüm, ilgi grupları arasındaki çatışma varsayımlarıyla politik modelleri ve çeşitli gruplar tarafından konuşlandırılan güç kaynaklarına dayalı karar vermeyi sunmaktadır.

Yedinci Bölüm, örgütlerin öngörülemezliğini vurgulayan belirsizlik modellerini, yani hedeflere ilişkin netlik olmadığını ve karar alma sürecine katılımın akışkan niteliğini tartışmaktadır

Sekizinci Bölüm, eğitim liderliği ve yönetimi için kültürün önemini değerlendirmektedir.

Dokuzuncu Bölüm, altı modeli karşılaştırmakta ve belirli okul veya kolej türleri için geçerliliklerini değerlendirmektedir. Aynı zamanda, 10 liderlik modelinin karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır.

Kitap: Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış – Ziya Bursalıoğlu

Kitap Adı: Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış
Yazar: Doç. Dr. Ziya Bursalıoğlu
Yayınevi: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1972

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM: YAPI

1. BÖLÜM
OKUL YÖNETİMİNİN TANIMI
Okul Yönetiminin Önemi
Okul Yönetiminin Eğitim Sistemindeki Yeri
Eğitim ve Okul Yönetimimizin Oluşumu

2. BÖLÜM
BİR ÖRGÜT OLARAK OKUL
Örgüt ve Yönetimin Tanımları ve İlişkileri
Okulun Örgüt Özellikleri
Okulun Görevleri

3. BÖLÜM
OKUL YÖNETİMİNDE ROL OYNAYAN ÖGELER
Yöneticiler
Öğretmenler
Eğitimci Olmayan Personel
Öğrenciler
Anne-Baba
Baskı Grupları
Yönetim Yapısı
İş Piyasası

4. BÖLÜM
MERKEZ ÖRGÜTÜ
Bakan
Politika Organları
Yürütme Organları
Yönetimde Hareketlilik ve Akımlar
Merkez Örgütü İle Okul İlişkileri
Yeni Bir Yapı İhtiyacı

İKİNCİ KISIM: DAVRANIŞ

5. BÖLÜM
OKULDA YÖNETİM SÜREÇLERİ VE İŞLERİ
Yönetim Süreçleri
Karar
Planlama
Örgütleme
İletişim
Etki
Koordinasyon
Değerlendirme
Yönetim İşleri
Politika
Program
Personel
Öğrenci İşleri
Eğitsel Kollar
İşletme
Okul-Halk İlişkileri

6. BÖLÜM
OKUL YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsan İlişkilerinin Tanımı
Güdüleme
Grup Davranışı
Değişiklik
Çatışma
Katılma
Moral

7. BÖLÜM
OKUL YÖNETİMİNDE UZMANLARIN YERİ
Uzmanlığın Tanımı ve Önemi
Eğitim Örgütünde Uzmanların Yeri
Okul Yönetiminde Uzmanların Rolü

8. BÖLÜM
OKUL YÖNETİCİSİNİN DAVRANIŞI
Okul Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk
Okul Yönetiminde Hiyerarşi
Okul Yöneticisinin Rolü
Okul Yönetiminde Liderlik
Okul Yönetimi ve Politika
Yönetici Davranışının Biçimleri
Okul Yönetiminde Yeni Bir Davranış

ÜÇÜNCÜ KISIM: EĞİTİM

9. BÖLÜM
OKUL YÖNETİCİSİNİN YETİŞMESİ
Okul Yöneticisinin Hizmet-Öncesi Eğitimi
Okul Yöneticisinin Hizmet-İçi Eğitimi

10. BÖLÜM
OKUL YÖNETİCİSİ YETİŞTİRMEDE BİR DENEME
Araştırmanın Geçmişi
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın Yöntemi
Bulguların Yorumlanması
Sonuçlar

Dipnot: Eğitim Yönetimi dalı için ana kaynaklardan sayılmaktadır.

 

Kitap: Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi – M. Akif Helvacı

Kitap Adı: Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
Editör: Doç. Dr. M. Akif Helvacı
Yayınevi: Nobel Yayınları, 2015

ÖNSÖZ

İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da önemli ölçüde etkilemektedir. İnsanlar ve örgütler kısaca her şey çağın gereklerini yerine getirebilmeleri, varlıklarını devam ettirebilmeleri için değişen koşullara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır.

Günümüzde değişimin baş dondurucu bir hızla meydana gelmesi, özellikle örgütleri daha kısa zamanda sorunlarına çözüm bulma, etkili yapılar oluşturma, gereksinimlere uygun mal, hizmet, düşünce üretme yönünde önemli çabalar içine girmeye yönlendirmektedir. Örgütler esnek yapılar kazanmakta, yeni yönetim yaklaşımları ve teknikleri örgütlerin ayakta kalabilmeleri için temel faaliyetleri haline gelmektedir.

Değişim yönetimi genel olarak, değişen koşullara uyum sağlayabilmek için örgütün kültürü, politikaları, yapı ve insan gibi ögelerinde etkili değişiklikler yapabilme; değişime karşı direnişi giderebilme, yöntem ve stratejileri uygulama faaliyetleri olarak adlandırılabilir. Değişimi yönetme etkili bir yönetim ve liderlik gerektirir. Değişimin başarıyla gerçekleşmesi, değişimi yönetme konusunda gerekli ve yeterli niteliklere sahip yöneticilere ya da liderlere bağlıdır.

Sosyo-kültürel ve ekonomik değişimin ve gelişmenin önemli bir aracısı ve etkisi altında olan eğitim kurumlarının da amaçları ve yapısı değişmektedir. Okulun hedeflerini, yapısını kısaca günün koşullarına uyum sağlayabilmek için kendini değiştirmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlamda, değişimi yönetmek okullar için çok önemli ve vazgeçilmez bir husustur. Eğitim kurumlarının amacı eğitim ve öğretim sağlamaktır. Eğitim ve öğrenme, değişmek demektir bu nedenle okulun en önemli rolü değişimi yönetmek olmalıdır.

Tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de eğitim alanında reform, okul geliştirme ya da yeniden yapılanma gibi çeşitli başlıklar altında birtakım değişiklikler yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Ancak gerçekleştirilen değişikliklerin amaca ulaşmadığı ya da kısa bir süre sonra yürürlükten kaldırıldığına tanık olmaktayız. Bu başarısızlığın nedeni olarak da değişim sürecini sistematik, planlı ve programa bağlı kalmaksızın gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.

Eğitim yöneticilerinin, her şeyin çok hızla değiştiği günümüzde. Eğitim örgütlerini çağın koşullarına uygun ve başarılı bir şekilde değişimi gerçekleştirmelerine katkı sağlaması amacıyla hazırlanan bu kitap, altı ayrı bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm, değişimle ilgili kavramların tanımları ve değişim türlerini; ikinci bölüm. örgütsel değişimin temellerini; üçüncü bölüm, değişim yönetiminin kuramsal temellerini; dördüncü bölüm, değişimi merkeze alan yönetim yaklaşımlarını; beşinci bölüm, örgüt geliştirme ve altıncı bölüm ise, eğitim örgütlerinde değişim ve yönetimi konularını içermektedir.

Kitabın oluşmasında değerli katkılarını esirgemeyen hocam sayın Prof. Dr. Ali Balcı’ya teşekkürlerimi sunarım.

Kitabın tüm eğitimcilere ve eğitim yöneticilerine katkılar sağlaması dileğiyle…

 

Kitap: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim Yönetimi

Kitap Adı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Yazar: Dr. Seyit TAŞER
Yayınevi: Pegem Akademi, 2017

“Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı içinde, modernleşme sürecinde, eğitim hizmetlerini yaygınlaştırabilmek maksadıyla açılmış olan öğretmen yetiştiren kurumların (Darülmuallimin ve Darülmuallimat) eğitim yönetimi ve denetimi ele alınmıştır. Türk ve Müslüman halkın çok düşük olan

genel okuryazarlık seviyesini ve bilgi düzeyini yükseltmek, çevreyi, toplumu, olayları ve dünyayı daha iyi anlamasını ve algılamasını kolaylaştırmak, ülkedeki gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak maksadına yönelik olarak okullaşma oranının artırılmasına çalışılmıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için de her şeyden önce öğretmene ihtiyaç vardır. Öncelikle eğitim imkânlarından çok az yararlanabilen taşra halkına eğitim hizmeti verebilmek için öğretmen yetiştirecek kurumlara ihtiyaç duyulmuştur.

Öğretmen yetiştiren kurumların, Osmanlı Devleti’ndeki yapısı ve işleyişi hakkında az sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak, öğretmen yetiştirme konusu oldukça kapsamlı olup, çalışmamızda bu kurumların taşradaki durumu, yönetim ve denetimleri derinlemesine incelenerek eğitim tarihimizin aydınlatılması ve konunun günümüz eğitim ve öğretmen yetiştirme sistemi ile karşılaştırmalı olarak ele alınması amaçlanmıştır.

Bu çalışmada, Osmanlı ülkesinin hemen her tarafında açılmış olan öğretmen okullarının eğitim yönetimi ve denetimi yani ders ve müfredat programları, öğretmen ve öğrenci sayıları, sınıf geçme ve disiplin durumları, okulların fiziki yapıları, ders araç gereçleri, okulların mali yönetimleri, okul yöneticilerinin mahalli ve genel yönetimle ilişkileri ele alınarak incelenmiş, teftişle ilgili uygulamalara ve bu konuda dikkat edilen noktalara değinilmiştir.

Tanzimat döneminde ilk defa olarak İstanbul’da açılan erkek öğretmen okulundan sonra Darülmuallimin-1848) takip eden yıllarda, İstanbul dışındaki şehirlerde de darülmuallimin açılmaya başlamış ve Osmanlı Devleti’nin Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu bölgelerindeki şehirlere yayılmıştır. Kız öğrencileri okutmak için de darülmuallimat adıyla kız öğretmen okulları kurulmuştur.

Sayıları zaman içerisinde değişmekle beraber, Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerinde kırk civarında merkezde darülmuallimin açılmıştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, belli merkezlerde toplanan darülmuallimin ve darülmuallimatlar ile eğitim hizmetleri yürütülmüştü.

Çalışmada temel kaynağımız arşiv belgeleridir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (BOA) yapılan araştırmada, öğretmen okullarının kuruluşu ve diğer hususlarla ilgili nizamnameler ve talimatnameler yanında, okul idaresi ile maarif idaresi arasında yürütülen her çeşit yazışma, ders, sınav ve sınıf geçme ile ilgili belgeler, mali konularla ilgili ödeme emirleri, ders araç gereçlerinin temini ile ilgili yazışmalar, teftiş ve denetimle ilgili soruşturma evrakı vb. belgelere ulaşılmış ve bunlardan yararlanılmıştır. Bunun yanında, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde (BCA) çalışmalar yürütülmüştür.

Araştırmamızda vilayet salnameleri, maarif salnamesi ve takvim-i vekayi gibi kaynaklardan da yararlanılmıştır. Ayrıca, konuyla ilgili akademik çalışmalar aranmış, yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. Öğretmen okullarının kuruluş ve işleyişi ile ilgili çeşitli araştırmacılar tarafından yazılan tetkik ve telif eserlere bakılmıştır.

Çalışmamızda imlâ bakımından, kelimeler günümüzdeki şekliyle yer verilmiştir. Tırnak içerisinde gösterilen alıntılarda da, kelimelerin günümüzdeki kullanımı tercih edilmiştir. Darülmuallimin ve muallimatların İstanbul dışındaki merkezlerde açılanları ile ilgili olarak belgelerde genellikle taşra ifadesi kullanıldığı için, taşra darülmuallimin ve darülmuallimatları tabiri kullanılmıştır.

Doktora tez konusu seçiminde ve çalışmanın her aşamasında yardımlarını gördüğüm danışman hocam Prof. Dr. Durmuş Yılmaz’a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tez çalışmam süresince tavsiye ve yönlendirmelerinden çok yararlandığım değerli hocalarım ve tez izleme komitesi üyeleri Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Prof. Dr. Bayram Ürekli’ye katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Gerekli belgelerin temininde yardımlarını gördüğüm Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanlarına; tez çalışmama maddi destek sağlayan Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne (BAP) de teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı ile ilgilenenlere ve eğitim tarihi alanında çalışanlara yararlı olacağını ümit ediyorum.”

Seyit TAŞER

Kitap: Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar – Hasan Şimşek

Kitap Adı: Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar
Editör: Prof. Dr. Hasan Şimşek
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık, 2013

ARKA KAPAKTAN:

1970’lerin ortalarından itibaren, ikinci dünya savaşından beri süren ekonomik istikrar ve kalkınma döneminin son bulması ile birlikte krize giren Batı Avrupa ve Amerikan ekonomilerinde daralan piyasa ve artan rekabet koşulları, yeni işletme ve yönetim modellerinin gündeme gelmesini adeta zorluyordu. 1980’lerde, özellikle Amerikan şirketleri, Japon şirketlerinin bunaltan rekabetiyle baş etmenin yollarını ararken, 1980 yılında Amerikan NBC televizyonunda Clair Crawford Mason tarafından hazırlanan “Eğer Japonya Yapıyorsa Biz Neden Yapmayalım?” (If Japan Can, Why Can’t We) adlı dökümanter yayınlandığında, o güne kadar pek az kişi Edwards Demimg ismini duymuştu. Yıllarca Japon şirketlerine kalite konusunda danışmanlık yapmış olan Edward Deming ve onunla birlikte toplam kalite kavramı Amerika tarafından, sadece Amerika değil tüm dünya tarafından keşfedilmişti. Gerisi bugün çok iyi bilinen bir öyküdür ve elinizde tuttuğunuz kitabın içeriğinin, hızla kuramsal ilkeler olmaktan çıkıp kurum ve şirketlerde uygulanan günlük etkinlikler haline gelmesidir.

İçinde barındırdığı bütün teknik yönlere ve (kalite iyileştirme araçlarıyla ilgili bölümde de sunduğumuz gibi) mekanik gibi görünen karar verme ve kontrol araçlarına yer vermesine rağmen, toplam kalite yönetimi işletme ve örgütlere ilişkin varsayımları ve genel felsefesi ile köklü bir değişim modelidir. Yukarıda sözü edilen teknik ve mekanik unsurlar toplam kalite yönetiminin en kolay uygulanabilir taraflarıdır. Bu kitabın değişik bölümlerinde farklı başlıklar altında dile getirdiğimiz gibi, toplam kalite yönetimi, örgütlerin kültürünü, varoluş nedenlerini ve amaçlarını, çalışanlar ve örgüt arasındaki ilişkileri, müşterilerin beklentilerini merkeze alarak yeni bir örgütsel ve işletme anlayışına doğru çıkmış yeni bir yolculuktur. Toplam kalite yönetimi Batı’da uzun zaman hüküm sürmüş olan klasik, yukarıdan aşağı, çalışanları bir makinenin dişlileri gibi gören mekanik örgüt ve işletme anlayışlarına savaş açarak örgüt ve işletmenin ne olduğuna ilişkin algı, beklenti ve anlayışlarımızın kökten değiştirmeye yönelmiştir. Bütün bu özellikleriyle, toplam kalite yönetimi bu yolda çıkmış köklü bir değişim girişimidir.

İÇİNDEKİLER

 1. Örgütler,Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi
 2. Toplam Kalite Nedir?
 3. Toplam Kalite Öncüleri
 4. Müşteri Beklentilerini Anlamak: Yöntemler
 5. Kurum Kültürü ve Kalite
 6. Takım Çalışması ve Kalite
 7. Kalite ve Liderlik
 8. Kalite ve Stratejik Planlama
 9. Kalite ve Maliyet İlişkisi
 10. Kalite İyileştirme Araçları
 11. Kalite Standartları
 12. Sonsöz: Değişimin Yönetilmesi