Kategori arşivi: Eğitim Yönetimi Etkinlikleri

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde (UEYAK-2018) başlıyor.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Marmara Eğitim Gönülleri Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen kongrenin ana teması EĞİTİMDE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ olarak belirlenmiştir.

Kongrenin Önemli Tarihleri ise:

26 Mart 2018 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
09 Nisan 2018 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
20 Nisan 2018 Erken Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih
27 Nisan 2018 Kongre Programının İlanı
04 Mayıs 2018 Geç Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih
11 Mayıs 2018 Kongre Başlangıcı
12 Mayıs 2018 Kongre Bitişi

Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu

 

Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası kapsamında İMÜ, İZÜ ve İVY İrfan Okulları işbirliği ile düzenlenen Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı, 29 Nisan 2018 Pazar Günü İZÜ Altunizade Yerleşkesinde yapılmıştır. Çalıştaya okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusu beş alt başlıkta tartışılmıştır:

1) Okul yöneticisinin mesleki donanımı,
2) Okul yöneticiliği mesleğinin etik ilkeleri,
3) Okul yöneticiliğine adaylık ve okul yöneticilerinin eğitimi,
4) Okul yöneticilerinin seçilmesi ve görev süresi ve
5) Okul yöneticilerinin yetkileri, hakları ve ücretleri.

Çalıştayda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

1) Okul Yöneticisinin Mesleki Donanımı
Okul yöneticilerinin sahip olması gereken mesleki yeterlikler bilgi, beceri ve değerler başlıkları altında belirlenmiş, bilgi ve beceri alanları aşağıda sıralanmıştır. Değerler başlığı altındaki yeterlikler bir sonraki alt başlık olan “Okul Yöneticiliği Mesleğinin Etik İlkeleri” altında birleştirilmiştir.

 1. Öğretmenlik mesleği yeterliklerine (eğitim psikolojisi, felsefesi, sosyolojisi, eğitim programı ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, materyal tasarımı ve kullanımı ve rehberlik) hakim olmalıdır.
 2. Yönetim ve liderlik bilgisine sahibi olmalıdır.
 3. Temel hukuk nosyonuna ve ilgili mevzuata hakim olmalıdır.
 4. Bilgi teknolojisi okuryazarı olmalıdır.
 5. Maliye, finans, bütçeleme bilgisine sahip olmalıdır.
 6. Araştırma yöntem ve teknik bilgisine sahip olmalıdır.
 7. Etkili iletişim ve hitabet becerisine sahip olmalıdır.
 8. Öğrenen örgüt iklimi oluşturabilmelidir.
 9. Mentorlük becerisine sahip olmalıdır.
 10. Bireysel yetenekleri keşfedebilme ve geliştirme becerisine sahip olmalıdır.
 11. İç paydaşların kişisel ve mesleki gelişimini destekleyebilmelidir.
 12. Etkili denetleme ve değerlendirme becerisine sahip olmalıdır.
 13. Değişimi ve çatışmayı yönetebilmelidir.
 14. Paylaşılan vizyon ve misyonu oluşturabilmelidir.
 15. Okulun hedefleri için strateji oluşturabilmelidir.
 16. Proje ve organizasyon hazırlama, geliştirme ve yönetme becerisine sahip olmalıdır.
 17. Liderliği okuldaki paydaşlarına dağıtabilmelidir.
 18. Okul çevresi ile işbirliği yapabilmelidir.
 19. Müfredat dışı (sosyal) etkinlikleri yönetme becerisine sahip olmalıdır
 20. Sanatsal ve estetik becerilere sahip olmalıdır.

2) Okul Yöneticiliği Mesleğinin Etik İlkeleri
Okul yöneticiliği mesleğinin etik ilkeleri evrensel etik, kamu etiği ve eğitimde etik temaları kapsamında aşağıdaki maddeler halinde belirlenmiştir.

 1. Şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır.
 2. Güvenilir olmalıdır.
 3. Hakkaniyetli ve adil olmalıdır.
 4. Kişilere eşit davranmalıdır.
 5. Hak, yetki ve sorumluklarını bilmelidir.
 6. Önyargısız olmalıdır.
 7. Tüm paydaşlarla olumlu bir iletişim ortamı oluşturmalıdır.
 8. Gelişime açık olmalıdır.
 9. Makamını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır.
 10. Kamu yararını gözeterek inisiyatif kullanmalıdır.
 11. Ayrımcı olmamalıdır.
 12. İnsan ve çocuk haklarına saygılı olmalıdır.
 13. Üstlendiği görevin bir emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir.
 14. Farklılıkları yönetebilmelidir.
 15. Başarıyı paylaşmalıdır.
 16. Evrensel, toplumsal ve kültürel değerlerin farkında olmalıdır.

3) Okul Yöneticiliğine Adaylık ve Okul Yöneticilerinin Eğitimi
Okul yöneticiliğine adaylık ve okul yöneticilerinin eğitimi konusu uygulamadaki aksamalar, görevdeki okul yöneticilerinin tecrübeleri ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda aşağıdaki maddeler halinde belirlenmiştir.

 1. Okul yöneticisi adayları, en az beş (5) yıl öğretmenlik ve iki (2) yıl müdür yardımcılığı yapmış olmalıdır.
 2. Okul yöneticisi adayları okul yöneticiliği alanında uygulama ve klinik ağırlıklı yüksek lisans eğitimi almış olmalıdır.
 3. Okul yöneticilerinin eğitiminde, eğitici ve mentorlük eğitimlerini tamamlayan okul yöneticileri yetiştirici okul yöneticisi olarak görev yapmalıdır.
 4. Okul yöneticisi adayları en az B1 seviyesinde yabancı dil bilmelidir.
 5. Yukarıdaki şartları taşımayan görevdeki okul yöneticileri tekrar okul yöneticisi olabilmek için iletişim, yönetim, psikoloji, ekonomi, mevzuat ve yeni eğitim öğretim yaklaşımları alanlarında (Mesleki Donanım konulu birinci alt başlık kapsamında) sürekli eğitim merkezleri, özel kurumlar, sendikalar, STK’lar ya da MEB’in açacağı akredite olmuş ve denetime açık 180 saatlik okul yöneticiliği eğitimi sertifikası almış olmalıdır.
 6. Okul yöneticiliği adaylarının ve görevdeki okul yöneticilerinin, okul yöneticiliği eğitimleri için ödedikleri eğitim ücretleri MEB tarafından desteklenmelidir.
 7. Kamu personeli olan okul yöneticiliği adaylarına ve görevdeki okul yöneticilerine, okul yöneticiliği eğitimleri için görevlendirme yöntemiyle resmi izin verilmelidir.
 8. Kadın okul yöneticisi adayları için il düzeyinde kontenjan ayrılmalıdır.

4) Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Görev Süresi
Okul yöneticilerinin seçilmesi ve görev süresi okul yöneticiliği görevinin meslekleşmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. Okul yöneticilerinin seçiminin şeffaflaşması ve görev sürelerinin bir sisteme bağlanması konusundaki görüşler aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.

 1. Okul yöneticileri ilk kez okul yöneticiliği için yüksek lisans programı mezunu olanlardan, daha önce okul yöneticiliği yapmış olanlar için 180 saatlik sertifika programını tamamlayanlardan, münhal kadrolara okul özelinde başvuru yapanlardan seçilmelidir.
 2. Okul yöneticileri, üst yönetim (il/ilçe yönetimi), müfettiş, okul müdürü, öğretmen, psikolog, iletişim uzmanı, insan kaynakları uzmanı, akademisyen, sendika temsilcisi, veli ve öğrencilerden oluşan bir komisyonla halka açık bir görüşme yoluyla seçilmelidir.
 3. Görüşmede, okul yöneticisi adayının mesleki gelişimi (lisans, lisansüstü eğitimler, sertifikalar, bilimsel toplantılar vb.), mesleki birikimi (görev yaptığı kurumlardaki yönetici ve mesai arkadaşlarından aldığı referans mektupları, yürüttüğü projeler vb.) niyet mektubu (okul yöneticiliğini neden yapmak istediğini ve eğitim felsefesini belirten bir metin) ve kısa, orta ve uzun vadeli planı (aday olduğu okul için vizyonunu, hedeflerini ve stratejilerini açıklayan) örnek olay ve vaka analizini de kapsayacak şekilde sorgulanmalıdır.
 4. Okul yöneticileri aynı okulda en az beş yıl kalmak üzere göreve başlamalıdır. Bir okul yöneticisi aynı okulda ardarda en fazla iki dönem görev yapabilmelidir.
 5. Okul yöneticisinin ikinci beş yıllık dönemde aynı okulda göreve devam edebilmesi için okul toplumuna “Müdür Hakkında Referandum” uygulanmalıdır. Okul yöneticisi okul toplumuna Referandum öncesi birinci dönemine ilişkin bir sunum yapmalıdır.
 6. Referanduma üst yönetim (il/ilçe yönetimi), müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler, veliler, personel, paydaşlar katılmalıdır. Katılımcıların ağırlıklı puan ortalamaları farklılaşacağı için açık bir puanlama sistemi geliştirilmelidir.
 7. Okul yöneticiliğini kendi isteğiyle bırakan ya da tekrar okul yöneticisi olarak görevine devam edemeyenler öğretmenlik mesleğine dönebilmelidirler.
 8. Taşra teşkilatında il/ilçe milli eğitim müdürleri, Merkez teşkilatında daire başkanları okul yöneticileri arasından atanmalıdır.

5) Okul Yöneticilerinin Yetkileri, Hakları ve Ücretleri
Okul yöneticiliği yetkileri oldukça sınırlandırılmış, hakları olmayan ve çok ağır şartlarda sürdürülen bir görev konumundadır. Okul yöneticilerinin yetkilerinin artırılması, sosyal ve özlük haklarının tanımlanması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri ücretin ödenmesi ivedilik arz eden bir konudur. Okul yöneticilerinin yetkileri, hakları ve ücretleri görevdeki okul yöneticilerinin tecrübeleri ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda aşağıdaki maddeler halinde belirlenmiştir.

 1. Okul yöneticilerinin, bir komisyon aracılığıyla, somut belgelere dayandırılmak şartıyla ve itiraz hakkı saklı kalmak üzere, okul bazlı ödül ve ceza yetkisi olmalıdır. Öğretmenlerin okulun dışına taşan ulusal, bölgesel ya da yerel projeleri/çalışmaları ise sırasıyla Bakanlık, Valilik ya da Kaymakamlık tarafından ödüllendirilmelidir.
 2. Okul yöneticilerinin yardımcı personeli, memuru ve müdür yardımcılarını seçme yetkisi olmalıdır.
  Öğretmenlerin merkezi sistemle atanma uygulaması devam etmeli, ancak somut gerekçelerin detaylı bir rapor ekiyle sunulması yoluyla okuldan ayrılmasını teklif yetkisi olmalıdır.
 3. Okul yöneticilerinin merkezi bütçeden her okula öğrenci sayısına göre ayrılan bütçeyi kullanma yetkisi olmalıdır. Ancak satın alma, personel istihdamı, muhasebeleştirme gibi mali süreçler ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumluluğunda olmalıdır.
 4. Okul yöneticilerinin, hafifletilmiş ulusal çekirdek müfredatı aksatmamak kaydıyla yerel ihtiyaçlar, çevre şartları ve veli/öğrenci talepleri ile insan kaynağı potansiyeli çerçevesinde ders ekleme/çıkarma, günlük ve haftalık ders programını düzenleme gibi okul bazlı müfredat düzenleme yetkisi olmalıdır.
 5. Okul yöneticiliği genel idari hizmetler sınıfında bir meslek olmalıdır.
 6. Okul yöneticilerinin yönetici asistanı olmalıdır.
 7. Okul yöneticilerinin yıpranma payı olmalıdır (5 yıl çalışmaya 1 yıl kademe ilerlemesi, erken emeklilik hakkı, ek BES ödemesi, özel sağlık sigortası gibi).
 8. Okul yöneticilere eğitim-öğretim sezonu başında yapılan kırtasiye ödemesine ek olarak eğitim-öğretim sezonu sonunda tatil ödemesi de yapılmalıdır.
 9. Okul yöneticilerinin günlük mesaisi ilk dersin başlamasından yarım saat önce başlamalı ve son dersin tamamlanmasının ardından yarım saat sonra bitmelidir. Haftalık çalışma saati 50 saati aşmamalıdır. Belirtilen saatlerin üzerindeki mesailer için fazla mesai ücreti ödenmelidir.
 10. Okul yöneticilerine indirimli ulaşım imkanı yanında en az bir öğün yemek sağlanmalı ya da yemek ücreti ödenmelidir.
 11. Lisansüstü eğitim almak isteyen okul yöneticilerine derslere devam edebilmesi için görevli izin verilmeli ve lisansüstü eğitim ücretleri desteklenmelidir.
 12. Okul yöneticilerinin her yıl bir yurt içi bir yurt dışı mesleki gelişim amaçlı bilimsel toplantı katılımı desteklenmelidir.
 13. Özellikle dezavantajlı bölgelerde okul yöneticilerine lojman imkanı sunulmalıdır.
 14. Okul yöneticilerine, makam ve temsil giderleri için bütçe tahsis edilmelidir.
 15. Okul yöneticilerine, okulun büyüklüğüne ve türüne göre gerekirse okul düzeyinde, ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumluluğunda araç kullanma imkanı sunulmalıdır.
 16. Okul yöneticilerine ek ders ücreti ödeme uygulamasına son verilmelidir.
 17. Okul müdürünün en düşük aylık ücreti öğretmen ücretinden %100 fazla, müdür yardımcılarının aylık ücreti ise öğretmen maaşından % 50 fazla olmalıdır.
 18. Okul yöneticilerinin en düşük aylık ücretlerine ek olarak, okulun büyüklüğüne, türüne, okulun bulunduğu bölgeye, iş güçlüğüne, yöneticinin mesleki yetkinliklerine ve akademik unvanına göre ek ödemeler yapılmalıdır.

Okul yöneticiliğinin meslekleşme standartlarının ana hatlarının belirlendiği Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayının sonuçları, “Okul Yöneticiliği Meslek Kanunu Tasarı Taslağı”
hazırlandıktan sonra Ankara’da geniş katılımlı bir panel ile kamuoyuna arz edilecektir.

İstanbul, 29 Nisan 2018

Öncü Okul Yöneticileri Derneği

Uzaktan Mentörlük Eğitimi Kayıtları Başladı

 

Öncü Yöneticiler ve Medeniyet Üniversitesinin ortak katkısıyla düzenlenecek olan “Eğitimciler ve Yöneticiler İçin  Mentörlük Eğitimi“ne kayıtlar başladı.


Detaylar:
Eğitimin adı: Eğitimciler ve Yöneticiler İçin Mentörlük Eğitimi
Eğitimin türü: Uzaktan
Eğitmen: Dr. Feyza Yılmaz: Ölçme Değerlendirme Uzmanı
Eğitimin süresi: 12 Saat, Hafta İçi (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) 20.00 – 21.00
Eğitimin ücreti: 245,00 TL (KDV Dahil) (Öncü Okul Yöneticileri Derneği üyelerine ücretsizdir.) İndirim oranları için tıklayınız.
Düzenleyenler: Önü Yöneticiler, Medeniyet Üniversitesi
Kurs tarihleri: 2-27 Nisan 218
Kurs içeriği: Mentorlük, Mentorlük Programının Tasarlanması, İletişim, Zaman Yönetimi, Ergenlik, Öğrenci Tanıma Teknikleri, Liderlik, Duygusal Zeka, Stres yönetimi.
Sertifika: Sınav başarı puanı 70’dir. Eğitimi tamamlayanlara “Katılım Belgesi” verilecektir. Sertifikalar elden imza karşılığı ya da kargo ile teslim edilecektir.

Başvurmak için tıklayınız: Mentörlük Eğitimi Başvuru


 

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Başlıyor

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve EYED-DER’in düzenlediği “13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi” Başlıyor.

10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinin ana teması “Eğitimde Değişim ve Model Arayışları” olarak belirlendi. Tartışılacak gündem maddeleri ise:

 • Devlet ve Eğitim Reformu
 • Eğitim Politikaları
 • İdeolojik Varsayımlar
 • Eğitimde Değişimi Yönetmek
 • Kademeler Arası Geçiş Sistemi
 • Okul Teorisi
 • Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Nitelikler

Ayrıca Eğitim Yönetimi ve Denetimi üzerine çalışan lisansüstü öğrencileri için de çeşitli kolaylıklar sağlanmış durumda: “Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı” olarak isimlendirilen bu çalıştayda, öğrenciler, akademik birikim ve tecrübelerini arttırma şansı yakalayacak.

Kongrenin Düzenleme Kurulu başkanlığını, Eğitim Yönetimi alanında faaliyetler yürüten Celal Teyyar Uğurlu üstlenecektir.

Kongre Takvimi:

  Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 31 Mart 2018
   Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi 11 Nisan 2018
   Erken Kayıt Dönemi 3 Nisan 2018 – 28 Nisan 2018
   Geç Kayıt Dönemi 29 Nisan 2018 – 05 Mayıs 2018
   Kongre Programının İlan Tarihi 04 Mayıs 2018
   Kongre Tarihi 10 – 12 Mayıs 2018

Kongrenin resmi internet sitesi: http://eyk13.eyedder.org.tr/tr/

Son güncelleme tarihi: 16.03.2018

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu Başlıyor

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 01-04 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da başlıyor. Her yıl düzenlenen Eğitim Yönetimi alanının en büyük etkinliklerinden olan EYFOR 9’un bu seneki teması: “Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” . EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği)  öncülüğünde düzenlenen EYFOR 9’un son özet bildirim tarihi: 14 Mayıs 2018 ve son başvuru tarihi: 30 Temmuz 2018

Antalya / Mirada Del MAR Hotel’de düzenlenecek bu kongrenin ana programı ilerleyen günlerde kongrenin resmi sitesi eyfor.org’ta yayınlanacak.

Kongreye bildiri göndermek için şu adresi kullanabilirsiniz: http://www.eyfor.org/bildiri-gonder/


Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanı için güncel etkinlik takvimlerini sitemizin “Etkinlikler” kısmından takip edebilirsiniz. Ayrıca Eğitim Yönetimi ile ilgili etkinliklerinizi, programlarınızı iletişim bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.


Son güncelleme tarihi: 16.03.2018