Eğitim Bilimleri

Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı Blog feed banner

Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı

Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı bireylerarası dinamik ilişkiler üzerine kurulmuştur. Bireylerarası ilişkiler çevresel ve kalıtımsal değişkenleri içermekte ve bireylerin davranışlarını kapsamaktadır. Bu kuram, bireylerin yeterliklerine, özdüzenleme süreçlerine ve öz-yeterliğe odaklanmaktadır. Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı’nın dayandığı yedi temel ilke vardır (Bandura, 1986; Akt: Kaya, 2007). Bunlar; Karşılıklı Belirleyicilik (Reciprocal Determinism): Bireyin davranışı, çevre ve bireysel faktörler karşılıklı…