Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitap: Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi – M. Akif Helvacı

Kitaplar • 5 sene önce

Kitap Adı: Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
Editör: Doç. Dr. M. Akif Helvacı
Yayınevi: Nobel Yayınları, 2015

ÖNSÖZ

İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da önemli ölçüde etkilemektedir. İnsanlar ve örgütler kısaca her şey çağın gereklerini yerine getirebilmeleri, varlıklarını devam ettirebilmeleri için değişen koşullara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır.

Günümüzde değişimin baş dondurucu bir hızla meydana gelmesi, özellikle örgütleri daha kısa zamanda sorunlarına çözüm bulma, etkili yapılar oluşturma, gereksinimlere uygun mal, hizmet, düşünce üretme yönünde önemli çabalar içine girmeye yönlendirmektedir. Örgütler esnek yapılar kazanmakta, yeni yönetim yaklaşımları ve teknikleri örgütlerin ayakta kalabilmeleri için temel faaliyetleri haline gelmektedir.

Değişim yönetimi genel olarak, değişen koşullara uyum sağlayabilmek için örgütün kültürü, politikaları, yapı ve insan gibi ögelerinde etkili değişiklikler yapabilme; değişime karşı direnişi giderebilme, yöntem ve stratejileri uygulama faaliyetleri olarak adlandırılabilir. Değişimi yönetme etkili bir yönetim ve liderlik gerektirir. Değişimin başarıyla gerçekleşmesi, değişimi yönetme konusunda gerekli ve yeterli niteliklere sahip yöneticilere ya da liderlere bağlıdır.

Sosyo-kültürel ve ekonomik değişimin ve gelişmenin önemli bir aracısı ve etkisi altında olan eğitim kurumlarının da amaçları ve yapısı değişmektedir. Okulun hedeflerini, yapısını kısaca günün koşullarına uyum sağlayabilmek için kendini değiştirmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlamda, değişimi yönetmek okullar için çok önemli ve vazgeçilmez bir husustur. Eğitim kurumlarının amacı eğitim ve öğretim sağlamaktır. Eğitim ve öğrenme, değişmek demektir bu nedenle okulun en önemli rolü değişimi yönetmek olmalıdır.

Tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de eğitim alanında reform, okul geliştirme ya da yeniden yapılanma gibi çeşitli başlıklar altında birtakım değişiklikler yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Ancak gerçekleştirilen değişikliklerin amaca ulaşmadığı ya da kısa bir süre sonra yürürlükten kaldırıldığına tanık olmaktayız. Bu başarısızlığın nedeni olarak da değişim sürecini sistematik, planlı ve programa bağlı kalmaksızın gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.

Eğitim yöneticilerinin, her şeyin çok hızla değiştiği günümüzde. Eğitim örgütlerini çağın koşullarına uygun ve başarılı bir şekilde değişimi gerçekleştirmelerine katkı sağlaması amacıyla hazırlanan bu kitap, altı ayrı bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm, değişimle ilgili kavramların tanımları ve değişim türlerini; ikinci bölüm. örgütsel değişimin temellerini; üçüncü bölüm, değişim yönetiminin kuramsal temellerini; dördüncü bölüm, değişimi merkeze alan yönetim yaklaşımlarını; beşinci bölüm, örgüt geliştirme ve altıncı bölüm ise, eğitim örgütlerinde değişim ve yönetimi konularını içermektedir.

Kitabın oluşmasında değerli katkılarını esirgemeyen hocam sayın Prof. Dr. Ali Balcı’ya teşekkürlerimi sunarım.

Kitabın tüm eğitimcilere ve eğitim yöneticilerine katkılar sağlaması dileğiyle…

 

💬 Yorumlar