Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: İşletmelerde Liderlik ve Kriz Yönetimi İlişkisi

Liderlik, Makaleler • 5 sene önce

Makale adı: İşletmelerde Liderlik ve Kriz Yönetimi İlişkisi
Yazarı: Doç. Dr. Nurettin İbrahinoğlu
Yayın yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 10(2):731 -747 ISSN: 1303-0094,

İÇERİK
Günümüzde krizler işletmeler için kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Hızlı değişim ile birlikte yaşanan ekonomik teknolojik sosyo-kültürel vb. çevreden gelen baskılar ve yoğun rekabet sonucu krizden bağımsız bir işletme düşünmek olanaksız gibidir. Ekonomik istikrarsızlık ve çalkantılı çevre koşulları işletmeleri daha etkili bir yönetim arayışına yöneltmektedir. Bu yüzden kriz yönetimi önem kazanmaktadır. Krizin iyi yönetilmesi için yöneticinin veya liderin sahip olması gereken özellikler tarih boyunca incelenmiş ve çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bunlardan birisi de Fiedler’in 1970 yılında kurduğu durumsal liderlik teorisidir. Fiedler çalışmasında görev odaklı liderlerin istenmeyen durumlarda daha başarılı olduğunu bulmuştur. Görev odaklı veya ilişki odaklı olmak ile krizi olumlu veya olumsuz algılama arasında bir farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmak için yapılan bu çalışmada ise; görev odaklı liderlerin krizi daha olumlu algıladığı ortaya çıkarılmıştır. Krizde kurumun dış dünya ile etkileşimi ve krizde üst düzey yönetimin tutum ve davranışları arasında ise görev veya ilişki odaklı olmak arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuçlara ulaşmak için ise Faktör Analizi ve bağımsız t testleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik stili, kriz, kriz yönetimi, kriz algısı, LPC

Makalenin tam metni için tıklayınız.

💬 Yorumlar