Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

İş Doyumunun Önemi

Eğitim • 4 sene önce

Günümüz çalışma yaşamında geleneksel yönetim anlayışından çağdaş yönetim anlayışına geçiş ile birlikte işletmelerin sahip olduğu insan kaynağı diğer bütün kaynakların en değerlisi olarak görülmektedir. Bu nedenle, çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ve verimliliklerinin arttırılması yönetimlerin başlıca amacı olarak değerlendirilir (Bingöl, 2016: 4). Bu nedenle, çalışanların iş doyumları işe ve iş yerine yönelik tutumlarını da etkilemektedir. Çalışanların davranışlarını güdüleyen ana kavram olarak iş doyumunun bu sonuçları nedeniyle çalışma hayatından önemli bir yeri bulunmaktadır (Sevimli ve İşcan, 2005: 55). Çalışanların sağlıkları iş doyumuna bağlıdır. İş yerinde mutsuz olan ve işini sevmeyen insanların psikolojik sorunlar yaşaması nedeniyle stres ve kaygı yaşamaları sağlıklarını olumsuz etkiler. İş doyumu bu boyutu ile çalışanların sağlıklarını etkileyen önemli faktörlerden biridir  (Faragher vd., 2005: 105). Çalışanların iş doyumu sadece kendi ruhsal ve fiziksel sağlıklarını değil organizasyon içindeki bütün süreçleri etkileyebilme özelliği bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda çalışanların iş doyumu ile performans, verimlilik, personel devir hızı, işe bağlılık, işten ayrılma eğilimi, tükenmişlik gibi pek çok konu ile ilişkisi olduğu bilimsel düzeyde saptanmıştır. Bireyin yaşamının önemli bir bölümünü işyerinde geçirdiği düşünüldüğünde işini yaparken mutlu olması ve gereksinimlerinin karşılanması öncelikle bireysel açıdan sonuçları bakımından ise örgütsel düzeyde önemlidir (Pelit ve Öztürk, 2010: 49).

Organizasyonun hedeflerine ulaşması ve amaçlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için işi ile bütünleşmiş, örgütsel amaçları benimsemiş ve çalışma arzusunda olan çalışanlara sahip olması gerekmektedir. Böylece, organizasyonun verimliliği artar ve etkililiği en üst düzeye çıkar (Çetinkanat, 2000: 49). Özellikle insana yönelik hizmet veren kurumlarda çalışanların tutum ve davranışları verimliliği belirlediği gibi kalite açısından da önemli farklılıklar oluşturabilmektedir. Çalışanların işe yönelik olumlu tutum içinde bulunması öncelikle organizasyon içindeki sosyal ilişkilerin barışçıl bir şekilde oluşmasına neden olmakta ve insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasına olanak sağlamaktadır (Tengilimoğlu, 2005: 29).

Ücret karşılığı çalışanların zamanlarının satın alınması bireyin işe ve işyerine olan bağlılığını ve sevgisini ortaya çıkarmamaktadır. İnsana yönelik yapılan yatırım öncelikle kurumların vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlamak ve çalışanların iş yaşamı kalitelerinin artmasına neden olur. Çalışma koşulları, karar alma süreçlerine katılım, iş arkadaşlarının dayanışma ve yardımlaşma içinde bulunması ve diğer faktörler bireyin ekonomik beklentilerinin yanında psikolojik gereksinimlerinin de karşılanmasını sağlamaktadır (Güven vd., 2005: 129). Ancak çalışanların önemsiz olduklarına ve ihtiyaçlarının karşılanmadığına yönelik olumsuz tutum geliştirirlerse işgücü verimliliği düşmekte çalışanların işe ve örgüte bağlılığının azalması kurumun başarısını etkilemektedir (Akıncı, 2002: 3). Özet olarak iş doyumu çalışanların işlerinde gelişmesini sağlayan motive edici bir tutumdur. Bu nedenle, çalışanların bilgi birikimi ve yeteneklerinden optimal düzeyde yararlanılması iş doyumuna bağlıdır. Çalışanların istek ve beklentilerinin öğrenilmesi, onların sahip oldukları özelliklere uygun iş verilmesi verimliliği de arttırmaktadır (Özgüven, 2003: 8-9).

Kaynak: Öğretmenlerin Mesleki İmajlarının İş Doyumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019: Hüseyin Onur Cansız

💬 Yorumlar