Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

İmajın İşlevleri

Eğitim • 4 sene önce

İnsanların imaj oluşturması bir anlamda algılamalarını biçimlendirmesi dünyayı bir anlamlar bütünü olarak değerlendirmesini sağlamaktadır. İnsanların obje ve olaylar ile ilişkilerinin düzenlenmesinde imaj, bilgi, tanımlama, anlama ve etkileşimlerine yardımcı olmaktadır. İmajın oluşturulması tam anlamı ile gerçekliği yansıtmasa bile bireyler zihinlerinde oluşturdukları imajlara uygun bir şekilde davranmaktadır. Bu nedenle imajın en önemli işlevi davranışlara yön veren tutumların oluşmasını sağlamasıdır. Bir başka anlatımla, birey açısından algı ile gerçeklik arasında bir bağ vardır. Bu nedenle imaj insanların düşüncelerini etkiler ve izler bırakır (Çetin ve Tekiner, 2015: 420).

İnsanlar için imajlar, belli bilgilerin otomatik olarak işlendiği şemaları oluşturmaktadır. Bunun temel sonucu olarak imajlar ruhsal bir programlama gibi çalışarak bilgilerin rahat ve hızlı bir şekilde işlenmesi için önemli bir işlev görürler. İmajın insanlara yönelik olarak sağladığı işlevler aşağıda açıklanmıştır (Geçikli, 2012: 28):

  • Karar İşlevi: Bireylerin alacağı kararlarda imajlar etkilidir. Örneğin meslek seçiminde doktor imajından etkilenen bir öğrencinin doktorlara yönelik bir sempati duyması ve doktorluk mesleğini genel olarak tanımlaması yeterlidir.
  • Basitleştirme İşlevi: Bireyin zihinde yer kaplayan ve karmaşık olan bütün imgelerin imaj ile basitleştirilmesi ve kullanabileceği bir bilgiye dönüştürülmesi yapılmaktadır.
  • Düzen İşlevi: Basitleştirilmiş ve genelleştirilmiş bilgilerin belli bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmesidir.
  • Oryantasyon İşlevi: İmajı oluşturacak bilginin düzeyinin düşük olması halinde subjektif bir yaklaşımla belli bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmesidir. Bireyin imaja yönelik işleme sürecinde bilgilerin eksik olması halinde oryantasyon ile geleceğe yakın bir düzenleme yapılmaktadır.
  • Genelleştirme İşlevi: Bireylerin daha az bilgi işleyerek daha önceki bilgileri ya da deneyimlerine dayanarak imaja konu olan objeye yönelik bir genelleme yapılabilmektedir.

İmajın bir başka özelliği de bilginin işlenmesi ve anlamlandırılması kolaylaştırmasıdır. İmajlar bütün unsurları kümeleştirir ve karmaşık ve çok boyutlu ilişkilerin basite indirilerek bireyin anlayabileceği şekilde genellemesini sağlamaktadır. Böylece olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirme yapılması kolaylaşmaktadır (Tayyare, 2007: 33).

Kaynak: Öğretmenlerin Mesleki İmajlarının İş Doyumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019: Hüseyin Onur Cansız

💬 Yorumlar