Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Genel Hatlarıyla Öğretim Yöntemleri

Eğitim • 4 sene önce

Düz Anlatım Yöntemi: Öğretmen merkezli bir öğretme yöntemi olup, daha çok öğretmenin bilgiyi öğrenenlere aktarması sürecini içermektedir. Düz anlatım yönteminde “günlük konuşma, panel, diyalog, forum, komite görüşmesi, sunu, sempozyum, konferans, söylev, demeç, mektup- telgraf oyunu, nesi var, doğru mu, yanlış mı” tekniklerinden yararlanılabilir.

Soru Cevap Yöntemi: Sözel etkileşim yöntemidir. Bu yöntem, öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını kontrol etmeye yardım eder; eleştirel düşünme becerilerini geliştirir ve dersin etkili olup olmadığını değerlendirir. Bu yöntemde; “öğretmenler, düzenli olarak dört temel düşünme biçimini güdüleyici sorular sormalıdırlar. Bunlar: hatırlama, değerlendirme, akıl yürütme (neden gösterme), yaratıcı düşünme olmak üzere dört grupta incelenmektedir. Soru-cevap yöntemi, hem öğretmen merkezli hem de öğrenci merkezli öğrenme sürecinde kullanılabilir.

Gösterip Yaptırma Yöntemi: Uygulama ve daha üst düzeydeki hedef davranışların kazandırılmasında, duyuşsal alanın değer verme, örgütleme, kişilik haline getirme, devinişsel alanın tüm basamakları için gösterip- yaptırma yöntemi etkili bir biçimde kullanılabilir. Bir beceriyi kazanmanın en etkili yolu, onun uygulamasını yapmaktır. Gösterip yaptırma yönteminde, gösterme tekniği, yaptırma tekniği, gösterme yaptırma tekniği, demostrasyon, dramatizasyon, deney, gözlem, gezi, sergi, eğitsel oyunlar, arkası yarın, yarışmalar, siz olsaydınız ne yapardınız, şiir yazma ve istasyon tekniklerinden yararlanılabilir. Gösterip yaptırma yöntemi, hem öğretmen merkezli hem de öğrenci merkezli öğrenme sürecinde kullanılabilir.

Tartışma Yöntemi: Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Öğrencilere analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırır. Tartışma yönteminde kullanılan teknikler: “küçük grup tartışması, büyük grup tartışması, çember tekniği, zıt panel, münazara, görüş geliştirme, açık oturum, kartopu, akvaryum (iç çember), dedikodu, sokratik tartışma teknikleridir.

Örnek Olay Yöntemi: Gerçekleri ve sorunları yansıtan, öykülemeler etrafında organize edilmiş öğrenme yöntemlerinin toplu halidir. Bu yöntem, gerçek ve aktif öğrenmeyi sağlayarak, öğrencilere bir konuyu kavratmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır; öğrencinin yakın çevresiyle ilişkilendirebileceği örnek olaylar geliştirilerek olayın içerisinde ki sorunun nedenlerini ortaya çıkarıp, o soruna ilişkin çözüm önerilerinin sınıf ortamında tartışılmasıyla uygulanan bir yöntemdir. Örnek olay yönteminde; “workshop, beyin fırtınası, problem çözme, karar verme, konuşma halkası” tekniklerinden yararlanılabilir.

Proje Çalışması Yöntemi: Bu yöntemle öğrenciler inceledikleri konularla ilgili ilk elden yaparak yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar. Bilgi öğrenciye doğrudan verilmez. Bu açıdan proje öğrenci merkezli eğitim için en uygun yöntemlerden biridir. Öğrenciler böylece kendi başlarına bağımsız olarak düşünme cesaretini kazanırlar. Kendilerine olan güvenleri artar.

Bilgisayar Destekli Öğrenme Yöntemi: Bilgisayarla öğretim psikologlar tarafından geliştirilmiş yeni öğrenme, öğretme ilkelerinin eğitimciler tarafından programlı öğretim yöntemleri ile elektronik araçlara uygulanması esasına dayanan bir yöntemidir

İş Birliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi: İş birliğine dayalı öğretim; öğrencilerin, sınıf ortamında küçük karma kümeler oluşturarak, ortak bir amaç doğrultusunda akademik bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, genelde küme başarısının değişik yollarla ödüllendirildiği bir öğrenme yaklaşımıdır. İş birliğine dayalı öğrenme yöntemi, gruptaki tüm bireylerin yeteneklerinden yararlanmayı, birlikte çalışma ve sorumluluğu paylaşmayı kolaylaştırır. Ayrıca grup bağlılığını, olumlu ilişkileri ve akran desteğini geliştirir.

Problem Çözme Yöntemi: Problem çözme, istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmadır. Problem çözme yöntemi; bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Daha çok araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında, bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında ve bu alanın analiz ve sentez özelliklerini geliştirmede kullanılır.

Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma, bir öğrencinin bir konuyu yaparak yaşayarak öğrenme yoludur. Bireysel çalışma yöntemi, bir öğrencinin bir konuyu kendi başına öğrenmek istediği ya da kendi başına çalışma yapmak istediği zaman kullanılır. Araştırma yoluyla ve tam öğrenme yoluyla öğretme yaklaşımlarında, ayrıca uygulama, analiz ve sentez düzeylerinde ki davranışları kazandırmada kullanılır.

💬 Yorumlar